ثبت سفارش تلگرامی

انجام پایان نامه دکتری

 drtahqiq  آموزش انجام پایان نامه موسسه چاپ مقاله 

 •  

  برنامه ریزی آرمانی فازی در بهینه سازی سیستم های حمل و نقل

  عدم قطعيت فازي

  هرچه اطلاعات مورد استفاده در مدل دقيق تر باشند ، نتايج بدست آمده تطابق بيشتري با واقعيت داشته و دستيابي به اهداف برنامه ريزي شده ، امكان پذيرتر خواهند بود .

  در صورت عدم دسترسی به اطلاعات دقیق ، مدل های فازی و احتمالی ابزار مناسبی برای برنامه ریزی خواهند بود . مدل های احتمالی در وقایع تصادفی و مدل های فازی در صورت کافی نبودن اطلاعات ، مورد استفاده قرار می گیرند . میکولاپولوس و پاناگیوتو (Micholapoulos & panagiotou) (5) در سال 2001 ، مدل احتمالی تخصیص کامیون را ارائه دادند . آن ها میزان تولید شاول را یک پارامتر تصادفی در نظر گرفته و برای پیش بینی مقادیر آن از توابع توزیع احتمالی استفاده کردند .

  در تحقیق از مدل های فازی برای بهینه سازی سیستم ترابری  از آن جا که تولید کل سیستم به تولید شاول وابسته است ، برای بیشینه کردن تولید ، تقاضای ظرفیت باربری از شاول ها باید پوشش داده شود . در بسیاری حالات امکان تعیین تابع هدف و محدودیت های آن به صورت عبارت های قطعی امکان پذیر نیست . برای اعمال پارامتر تولید شاول در مدل و انطباق هر چه بیشتر آن با واقعیت ، از مجموعه های فازی استفاده شده است . در این تحقیق ، برنامه ریزی آرمانی با تکنیک محدودیت فازی تلفیق شده است به طوری که محدودیت های فازی برای به دست آوردن محدودیت های قطعی معادل ، تغییر شکل یافته اند .

  نظریه فازی را در سال 1965 لطفی زاده معرفی کرد . واژه فازی در لغت به معنای مبهم و نادقیق تعریف شده است . مسائلی که در آن ها پارامترهای تصمیم گیری نادقیق هستند ، معمولاً با برنامه ریزی فازی قابل حل هستند .

  معمولا از روش برش آلفا(6)و(7) برای حل مسأله برنامه ریزی آرمانی فازی استفاده شده     است . در این روش ، پس از تعیین برش های آلفا در محدودیت ها ، اعداد فازی به فواصل قطعی تبدیل شده ، سپس فواصل به دست آمده با متغیرهایی جایگزین می شوند . این تبدیل و جایگزینی ، باعث تغییر مسأله به یک مسأله برنامه ریزی غیر خطی می شود که برای خطی کردن آن باید از یک تبدیل مناسب استفاده کرد .

   مدل برنامه ریزی آرمانی فازی برای بهینه سازی کارایی سیستم حمل و نقل 

  با پيچيده شدن محيط تصميم گيري ، رسيدن به اهداف مورد نظر مشكل مي شود . بنابراين روش هايي براي دستيابي به اهداف مورد نظر ابداع شده است . محققين مدل هايي را برای بهينه سازي سيستم بارگيري و حمل معادن ارائه داده اند اما تا سال 1997 در تمامي مدل ها ، بهينه سازي يك تابع هدف مورد نظر بوده است . مسائلي نظير ماكزيمم كردن سود ، مينيمم كردن هزينه و حداقل نمودن مسافت مثال هايي از اين نوع اند كه با استفاده از تكنيك برنامه ريزي خطي قابل حل مي باشند . از نقايص اين روش رسيدن به يك هدف است بعبارت ديگر بدون توجه به شرايط مسئله ( از لحاظ اهدافي كه اولويت كمتري دارند ) ، فقط يك هدف بهينه تأمين مي شود .

  هدف ، بهينه سازي چند عامل بصورت همزمان است ، در اين صورت مسئله تصميم گيري چندمنظوره است . بعبارت ديگر دستيابي به دوهدف ماكزيمم كردن توليد و كنترل كيفيت مواد معدني كه با يكديگر در تناقض هستند ، مورد نظر است و تصميم نهايي بايد بين اين دو هدف تعادل ايجاد كند . اين مساله با ارائه روش برنامه ريزي آرماني تا حدي تأمين شده است . برنامه ريزي آرماني قادر است اهداف متعددي را به ترتيب اولويت هاي آنان در تصميم گيري بهينه وارد كند .

  مدل سازی به معنای تبدیل تصمیمات دنیای واقعی به مدل های کمی است که قابل محاسبه و تحلیل   است . حل مدل و به دست آوردن جواب های بهینه آن چندان دشوار نیست ؛ بلکه مهم ترین مرحله ، ساخت مدل است . یک مدل ریاضی ، ساختاری است که داده ها ( متغیرهای قابل کنترل و غیر قابل  کنترل ، محدودیت ها و پارامترها ) را با ستاده ها ( ارزش معیارهایی که به وسیله تابع هدف بیان شده است ) مرتبط می سازد .(6)

   

   معرفي متغيرها و پارامترهاي مدل بهينه سازي سيستم حمل و نقل 

  در ادامه به معرفي مجموعه ها ، متغيرها ي تصميم ، پارامترهاي فني ، فازي ، تكميلي و متغيرهاي كمكي پرداخته شده است .

  مجموعه ها:

  i : منابع (شاول ها)                         j : مقاصد (سنگ شكن / دامپ)

  h : نوع كاميون                              k : كيفيت ماده معدني مورد نياز

  متغيرهاي تصميم :

  Xijh : مقدار بار تخصيص داده شده از منبع  i به مقصدj توسط كاميون h در شيفت

  پارامترهاي فني :

  Ns : تعداد كل شاول ها

  nos : تعداد شاول هاي برداشت كننده ماده معدني پر عيار

  nls : تعداد شاول هاي برداشت كننده ماده معدني كم عيار

  Nd: تعداد مقاصد                      nc : تعداد سنگ شكن ها

  Nxd : تعداد دامپ هاي اكسيد              nld : تعداد دامپ هاي كم عيار

  Nq : تعداد كيفيت هاي ماده معدنيCj: حداكثر ظرفيت مقصدj در شيفت

  nh : تعداد انواع كاميون ها                  Mi :حداكثر توان توليد منبع i در شيفت

  Rl : حد پايين تعيين شده نسبت باطله برداري

  Ru : حد بالاي تعيين شده نسبت باطله برداري

  Htijh : ميانگين زمان سفر از مبدأ i به مقصد j  با كاميون h

  Djh : ميانگين زمان تخليه در مقصد j با كاميون h

  SDjh : ميانگين زمان انتظار براي تخليه در مقصد j با كاميون h

  Rjih : ميانگين زمان سفر از مقصد j به مبدأi با كاميونh

  Sih : ميانگين زمان بارگيري در مبدأ i با كاميون h

  SSih : ميانگين زمان انتظار بارگيري در مبدأ iبا كاميون h

  Nh : تعداد كاميون فعال نوعh :Thميانگين ظرفين كاميون نوع h

  Gik : كيفيت ماده معدنيkدر مبدأ          :Wt iساعات مفيد كاري در شيفت

  Qkj : كيفيت آرماني ماده معدني k در مقصد j

  Lkj : حداقل كيفيت مجاز ماده معدني k در مقصد j

  Ukj : حداكثر كيفيت مجاز ماده معدني k در مقصد j

  Oip: ماكزيمم توليد مبدأ i  در شيفت

  Oim: ميانگين توليد مبدأ i در شيفت

  Oio: حداقل توليد مبدأ i در شيفت

  Fore: حداقل توليد مورد نياز ماده معدني در شيفت

  Fwaste: حداقل توليد مورد نياز باطله در شيفت

  Ntxijh: تعداد سيكل هاي كاميون نوع h تخصيص داده  شده از مبدأ i به مقصدj

  Ntyijh: تعداد سيكل هاي كاميون نوعhتخصيص  داده شده از مقصد j به مبدأ i انجام پایان نامه کارشناسی ارشد 

  پارامترهاي تكميلي :

  W1: فاكتور حق تقدم آرمان توليد       W2 : فاكتور حق تقدم آرمان كيفيت

   : سطح اطمينان تصميم گيرنده از توليد شاول

  متغير هاي كمكي

   

  di+ : متغير انحراف مثبت مبدأ idi-: متغير انحراف منفي مبدأ i

  Ckj+: متغير انحراف مثبت كيفيت ماده معدني k در مقصد j

  Ckj-: متغير انحراف منفي  كيفيت ماده معدني k در مقصد j

  yijh : ظرفيت كاميون خالي تخصيص داده شده از مقصد j به مبدأ i با كاميونhدر شيفت

  براي تمام متغير ها شرط غير منفي بودن برقرار است يعني :

Comments

 • (no comments)

Post Comments

This free website is created and hosted by Website.com's Site Builder.