ثبت سفارش تلگرامی

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

 drtahqiq  آموزش انجام پایان نامه موسسه چاپ مقاله 

 •  

  نمونه فصل چهارم 4 پایان نامه ارشد و دکتری مدیریت

  نمونه فصل 4 پایان نامه دکتری

  1. آمار توصیفی

  نمونه فصل چهارم پایان نامه  دکتریو کارشناسی ارشد  حسابداری و مدیریت : آمارتوصيفيمربوطبهمتغيرهاياينمدلرانشانمي­دهدکهبيانگرپارامترهايتوصيفيبرايهرمتغيربهصورتمجزامي­باشد.اينپارامترهاعمدتاًشاملاطلاعاتمربوطبهشاخص­هايمرکزينظيربيشينه،کمينه،ميانگينوميانهوهمچنيناطلاعاتمربوطبهشاخص­هايپراکندگينظيرواريانس،چولگيوکشيدگياست.

  نمایه 4-1: آمار توصیفی

  متغیرها

  میانگین

  میانه

  حداکثر

  حداقل

  انحراف معیار

  چولگی

  کشیدگی

  NCSDUV

  0.21

  0.12

  0.96

  -0.02

  0.23

  1.32

  4.03

  CSCORE

  -0.01

  -0.01

  0.22

  -0.20

  0.09

  0.06

  2.52

  TURNOVER

  0.02

  0.00

  0.75

  -0.54

  0.23

  0.50

  4.11

  SIGMA

  0.12

  0.11

  0.30

  0.03

  0.06

  0.80

  3.27

  RET

  0.02

  0.02

  0.14

  -0.03

  0.04

  0.92

  3.48

  SIZE

  13.97

  13.75

  17.38

  11.56

  1.24

  0.65

  3.22

  MB

  2.30

  2.01

  5.91

  0.55

  1.13

  0.93

  3.45

  LEV

  0.08

  0.05

  0.45

  0.00

  0.08

  1.84

  6.52

  ROA

  0.12

  0.10

  0.46

  -0.10

  0.11

  0.81

  3.41

  ABSACC

  0.07

  0.06

  0.25

  0.01

  0.05

  1.02

  3.43

   

  نمونه فصل چهارم 4 پایان نامه ارشد و دکتری مدیریت

  مهم­ترينشاخصمرکزيميانگيناستکهنشان­دهندهنقطهتعادلومرکزثقلتوزيعاستوشاخصمناسبيبراینشاندادنمرکزيتداده­هااست.برايمثالميانگينمتغيرریسک سقوط قیمت سهام (0.21) می باشد که نشانمي­دهدبيشترداده­هايمربوطبهاينمتغيرحولايننقطهتمرکزيافته­اند.ميانهيکيديگرازشاخص­هايمرکزي استکهوضعيتجامعهرانشانمي­دهد همان­گونه که در جدول مشاهدهمي­شودميانهمتغيرمحافظه کاری برابر(0.01-)ميباشدکهنشانمي­دهدنيميازداده­هاکمترازاينمقدارونيميديگربيشترازاينمقدارهستند.بهطورکليپارامترهايپراکندگيمعياريبرايتعيينميزانپراکندگيداده­هاازيکديگرياميزانپراکندگيآن­هانسبتبهميانگيناست.ازجملهمهم­ترينپارامترهايپراکندگي،انحرافمعياراست.بررسی نتایج توصیفی متغیرهای پژوهش نشان داد که در بین متغیرها، بیشترین انحراف معیار مربوط به انحراف معیار اندازه شرکت(1.24) و ضریب تغییرات آن که بر اساس تقسیم انحراف معیار بر میانگین محاسبه شده، برابر (0.09) می­باشد و این نشان­دهنده تغییرات کم این متغیر نسبت به سایر متغیرهای در طول انجام پژوهش می­باشد. کمترین انحراف معیار (0.04) متعلق به میانگین مقدار واقعی بازده می­باشد که ضریب تغییرات آن (2)است که بیانگر ثبات زیاد این متغیر نسبت به سایر متغیرها در طول انجام پژوهش می­باشد. ضریب چولگی معیاری از وجود تقارن یا عدم وجود تقارن در تابع توزیع است برای یک توزیع کاملا متقارن چولگی صفر است و چنانچهضريبمثبتباشد،چولگيبهراستواگرمنفيباشد،چولگيبهچپوجودخواهدداشت.در این پژوهش همه متغیرها دارای چولگی مثبت هستند.بهعنوانمثالضريب. متغیر  lev(1.84) بیشترین چولگی مثبت و متغیر مجافظه­کاری (0.06) کمترین عدم تقارن مثبت را نسبت به توزیع نرمال دارد.میزان کشیدگی منحنی فراوانينسبتبهمنحنينرمالاستانداردرابرجستگيياکشيدگيمي­نامند.اگرکشيدگيحدودصفرباشد،منحنيفراوانيازلحاظکشيدگيوضعيتمتعادلونرماليخواهدداشت،اگراينمقدارمثبتباشدمنحنيبرجستهواگر منفيباشدمنحنيپهنمي­باشد کشيدگيتماميمتغيرهاياينمدلمثبتميباشد.متغیر lev(6.52) بيشترينبرجستگي و متغيرمحافظه­کاری(2.52)کمترينبرجستگيرانسبتبهمنحنينرمالدارد.

  قبلازبرازشمدل­هاجهتآزمونفرضیات،بایدهمبستگی متغیرهای توضیحی پایایی متغیرها، ونوعروش (روشتلفیقییاتابلوی) بررسیشود.(نتایجکاملآزمونحاصلازتعییننوعداده­هایترکیبی و سایرتجزیهوتحلیلداده­هادرپیوستارائهشدهاست).

  1. آزمون هم­بستگی متغیرهای پژوهش

  قبلازبرآوردمدللازماستتاعدموجودهم­بستگیمیانمتغیرهایتوضیحیآزمونشود.برایبررسیوجودیاعدموجودهم­بستگیبالامیانمتغیرهایتوضیحیپژوهشازتحلیلهمبستگیاستفادهمی­کنیمکهاینکاربامحاسبهضریبهمبستگیپیرسونانجاممی­شود.نمایه 4-2 ضرایبهمبستگیپیرسونمیانمتغیرهایتوضیحیرانشانمی­دهد.درجدولمزبورباتوجهبهپایینبودنضرایبهمبستگی،هم­خطیمیانمتغیرهایتوضیحیپژوهشکهنتایجتحلیلرگرسیونیرا تحتتأثیرقراردهد،وجودندارد. هرچند، همبستگی ماهیت و میانگین واقعی بازده بیانگر رابطه هم­بستگی بین این متغیرها است، از آنجایی که متغیر مذکور جزء متغیرهای اصلی نبوده و تنها به­عنوان متغیر کنترلی در پژوهش مورد استفاده قرار می­گیرد انتظار می­رود مشکل خاصی برای نتایج پژوهش به وجود نخواهد آورد.

   

   

  نمایه 4-2 : آزمون همبستگی متغیرها

   

  NCSDUV

  POLITICAL

  FTSCORE

  CSCORE

  TURNOVER

  SIGMA

  RET

  SIZE

  MB

  LEV

  ROA

  NATURE

  ABSACC

  NCSDUV

  1

                         

  POLITICAL

  -0.05

  1

                       

  FTSCORE

  0.02

  0.02

  1

                     

  CSCORE

  0.08

  0

  -0.16

  1

                   

  TURNOVER

  -0.03

  -0.12

  -0.03

  0

  1

                 

  SIGMA

  0.02

  -0.02

  -0.17

  0.08

  0.19

  1

               

  RET

  0.08

  0

  -0.09

  -0.04

  0.22

  0.6

  1

             

  SIZE

  -0.01

  0.09

  0.07

  -0.08

  -0.12

  -0.08

  0.08

  1

           

  MB

  0.04

  0.05

  0.04

  -0.01

  -0.04

  0.09

  0.3

  0.3

  1

         

  LEV

  -0.06

  0.02

  -0.03

  0.08

  -0.03

  0.08

  -0.02

  0.04

  -0.09

  1

       

  ROA

  -0.03

  0.01

  0.29

  -0.4

  -0.01

  -0.11

  0.23

  0.32

  0.28

  -0.15

  1

     

  NATURE

  -0.02

  0.84

  0.02

  0

  -0.14

  -0.06

  -0.01

  0.09

  0.01

  0.07

  0

  1

   

  ABSACC

  0.06

  -0.03

  -0.03

  0.06

  -0.05

  0.01

  0.03

  0.05

  0.07

  -0.15

  0.01

  -0.03

  1

   

   

  1. پایایی متغیرهای پژوهش

  پایایی  متغیرهای پژوهش ،بهاینمعنیاستکهمیانگینوواریانسمتغیرهادرطولزمانوکوواریانسمتغیرهابینسال­هایمختلفثابتبودهاست.درصورتیکهمتغیرهایتحقیقپایانباشند؛چهدرموردداده­هایسریزمانیوچهدرداده­هایترکیبیباعثبروزمشکلرگرسیونکاذبخواهدشد(زرانژادوانواری،1384نمونه فصل چهارم 4 پایان نامه ارشد و دکتری مدیریت)

  لذاقبلازاینکهبهآزمونفرضیه­هاپرداختهشودلازماستبهتجزیهوتحلیلداده­هاپرداختهشود. به همیندلیلقبلازانجاممقایسهبینمدل­هاابتداپایاییمتغیرهایتحقیقبادوآزمون لوین، لین و چو[1]وآزمونایم، پسران و شین[2]بررسیشدهاست.

  ریشه واحد وجود داردو متغیر مانا نیست : H0

  ریشه واحد وجود نداردو متغیر مانا است : H1

   

   در صورت ناپایا بودن متغیرها از آزمون هم­جمعی برای این منظور استفاده می­گردد. نتایج کلی این آزمون­ها در نمایه 4-3 نشان داده شده است.

   

   

  نمایه 4-3: پایای متغیرهای پژوهش

   

  آماره آزمون لوین، لین و چو

  p-value

  آماره آزمون ایم، پسران و شیم

  p-value

  نتیجه

  NCS_DUV

  29.45-

  0

  7.35-

  0

  پایا

  CSCORE

  22.45-

  0

  3.69-

  0

  پایا

  TURNOVER

  23.04-

  0

  5.60-

  0

  پایا

  SIGMA

  38.54-

  0

  6.77-

  0

  پایا

  RET

  26.80-

  0

  6.63-

  0

  پایا

  SIZE

  55.98-

  0

  22.45-

  0

  پایا

  MB

  27.60-

  0

  8-

  0

  پایا

  LEV

  31.38-

  0

  4.61-

  0

  پایا

  ROA

  27.84-

  0

  4.00-

  0

  پایا

  ABSACC

  15.73-

  0

  4.63-

  0

  پایا

   

   

  نتایج نشانمی­دهدکه همهمتغیرهادرسطحبراساسآزمون­لوین،لینوچو،آزمونایمپسران،شیمپایاهستند.

  1. آزمون هم­جمعی:

  مجموعه­ای از متغیرها را هم­انباشته گویند که یک ترکیب خطی ازآن­ها مانا باشد. چنانچه سری­های ­زمانی نامانا در بلند­مدت از طریق یک رابطه محدود شوند، به­طوری که رابطه­ی آن­ها در بلند مدت دچار انحراف نشود می­گوییم که سری­ها دارای رابطه­ی هم­انباشتگی هستند. بنابراین اگر در یک مدل رگرسیون روند متغیرهای توضیحی و وابسته دارای هم­انباشتگی باشد، امکان وجود رگرسیون کاذب از بین می­رود.نمونه فصل چهارم 4 پایان نامه ارشد و دکتری مدیریت با توجه به این­که متغیرها مانا هستند پس هم­انباشته نیز هستند و نیازی به آزمون آن وجود ندارد.

   

   

   

  1. آزمون F لیمر و هاسمن

  باتوجهبهاینکهداده­هایمورداستفادهدراینپژوهشترکیب (شرکت-سال)می­باشندوداده­هایترکیبیبهدوصورتتابلوییوتلفیقیمی­باشد،لذابهمنظورانتخاببینروشداده­هایتابلوییوتلفیقیدربرآوردمدل،از آزمون Fلیمر استفاده شده است.برایبررسینتایجFلیمردرصورتی که احتمال آمارهFبیشتر از 0.05 باشد، باید از روش داده های تلفیقی استفاده کرد.درغیراینصورتازروشداده­هایتابلوییاستفادهمی­شود و از آزمون هاسمن برای تعیین اثرات تابت یا تصادفی استفاده می­گردد. خلاصهنتایجآزمونFلیمر و هاسمندر نمایه 4-4 ارائه شده است

   

   

   

  جدول 4-4:  آزمون F لیمر و آزمون هاسمن

  نتیجه

  احتمال

  هاسمن

  نتیجه

  احتمال

  آماره F لیمر

  فرضیه

   

   

  -

  تلفیقی

  0.21

  1.11

  فرضیه اول- فرعی دوم

  ثابت

  0.01

  22.31

  پانل

  0

  1.97

  فرضیه دوم فرعی اول

   

   

  -

  تلفیقی

  0.31

  1.07

  فرضیه دوم فرعی سوم

   

   

  -

  تلفیقی

  0.33

  1.06

  فرضیه دوم (اصلی)

   

   

  -

  تلفیقی

  0.22

  1.11

  فرضیه سوم فرعی سوم

   

   

  -

  تلفیقی

  0.23

  1.10

  فرضیه سوم(اصلی)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. آزمون فروض کلاسیک در داده های ترکیبی

  هنگامی که مدل دارای عرض از مبدا باشد فرض کلاسیک اول رد نخواهد شد. همچنین از آن­جا که متغیرهای توضیحی (مستقل) عموماً به­صورت برونزا و تصادفی هستند، معمولاً با جمله خطای مدل همبستگی ندارند. بنابراین فروض کلاسیک چهارم نیز معمولا رد نمی­شود و نیازی به آزمون ندارد. زمانی که سایر فروض کلاسیک برقرار بوده و حجم نمونه آماری بزرگ (یعنی بیشتر از 30مشاهده)باشد، توزیع جملات اخلال به توزیع نرمال نزدیک می­شود. در این حالت حتی اگر جملات دارای توزیع نرمال نباشند، ضرایب مدل حداقل واریانس بوده و کارا هستند و همین دو ویژگی برای تصمیم­گیری در خصوص فرضیه ­ها با استفاده از ضرایب مدل آزمون می­شوند، کافی است. همچنین با توجه به اینکه ترکیب داده­های سری زمانی و مقطعی تا حد زیادی موجب از بین رفتن ناهمسانی واریانس و خود همبستگی بین اجزای اخلال می­شود، معمولاً نیازی به بررسی وجود و یا رفع مشکلات مذکور وجود ندارد.(افلاطونی1394)

   

   

  1. آزمون فرضیه ها

  با توجه به بررسی­های صورت گرفته حال زمان برآورد فرضیه فرا رسیده است. لازم به ذکر است که فرضیه اول به عنوان فرضیه فرعی در فرضیه دوم و سوم استفاده خواهد شد.

  1. فرضیه اول

  جهت آزمون فرضیه اول با عنوان «ارتباطات سیاسی بر ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر منفی و معنا­داری دارد»، از معادله رگرسیون زیر استفاده می­شود:

  NCSKEWit+1(DUVOLit+1)= α01Politicalit+ α2Turnoverit+ α3Sigmait+ α4Retit+ α5Sizeit+ α­6Mbit+ α7Levit+ α8Roait+ α9Natureit+ α10Absaccit.

  نمایه 4-5: نتایج برآورد فرضیه اول

  متغیرها

  ضرایب

  آمارهt

  احتمال

  C

  0.248

  2.570

  0.010

  POLITICAL

  -0.079

  -2.909

  0.004

  TURNOVER

  -0.072

  -2.158

  0.031

  SIGMA

  -0.263

  -1.679

  0.094

  RET

  0.528

  2.045

  0.041

  SIZE

  -0.002

  -0.267

  0.789

  MB

  0.006

  0.794

  0.427

  LEV

  -0.056

  -0.667

  0.505

  ROA

  -0.100

  -1.316

  0.189

  NATURE

  0.029

  1.101

  0.271

  ABSACC

  0.086

  0.790

  0.430

  ضریب تعیین تعدیل شده

  0.026

  آماره فیشر

  2.390

  دوربین- واتسون

  2.291

  معناداری

  0.009

   

  در مدل مذکور انجام پایان نامه ارتباطات سیاسی رابطه، معکوس با ریسک سقوط قیمت سهام دارد یعنی با افزایش یک واحد در ارتباطات سیاسی موجب کاهش ریسک سقوط قیمت سهام به میزان (0.08) می­گردد همچنین در بین متغیرهای کنترلیRet،MB،NATUREو ABSACCرابطه مثبت و سایر متغیرها رابطه منفی با ریسک سقوط قیمت سهام(متغیر وابسته) دارند. در بین متغیرها عرض از مبدأ و ارتباطات سیاسی در سطح 1% ، TURNOVER وRETدر سطح 5% و SIGMAدر سطح 10% معنادار بوده و سایر متغیرها معنادار نیستند، لازم به ذکر است که ضریب تعیین تعدیل شده (3%)پایین است، یعنی متغیرهای توضیحی مدل قدرت توضیح­دهندگی ندارد و همچنین احتمال آماره فیشر (0.01) می­باشد که نشان دهنده این است که مدل در کل معنادار بوده و متغیرهای توضیحی مدل به صورت با اهمیتی قادر به تشریح و پیش­بینی تغییرات متغیر وابسته می باشند.

   

  [1] Levin, Lin & Chu

  [2] Im, Pesaran & Shinنمونه فصل چهارم 4 پایان نامه ارشد و دکتری مدیریت

Comments

 • (no comments)

Post Comments

This free website is created and hosted by Website.com's Site Builder.