ثبت سفارش تلگرامی

انجام پایان نامه دکتری

 drtahqiq  آموزش انجام پایان نامه موسسه چاپ مقاله 

 •  

  انجام پایان نامه QFD,TOPSIS,MCDM و تصمیم گیری چند معیاره

  انجام پایان نامه QFD,TOPSIS,MCDM

  QFD انجام پایان نامه و برناه ریزی و تصمیم گیری چند معیاره   یک وسیله ای است که برنامه ریزی و تحقق محصولات را برای توسعه محصولاتی که الزامات مشتری را رعایت می کند پشتیبانی میکند.این وسیله نظر مشتری را در جستجو برای بهترین راه حل طراحی و توسعه محصولات به کار می برد.

  در بکار بردن مدل QFD معمولا یه مدل QFD چهار فازی به کار برده می شود. این فاز ها شامل طرح ریزی الزامات مشتری، توسعه مشخصات محصول،کنترل کیفی و فرایندی وآموزش عملی می شوند. در این مطالعه ما بر روی فاز طرح ریزی الزام مشتری تمرکز خواهیم داشت که الزامات مشتری را به مشخصات مهندسی تبدیل می کند. این فاز به وسیله ماتریس طرح ریزی الزام مشتری توصیف می شود. ماتریس طرح ریزی الزام مشتری که به خانه کیفیت مشهور می باشد اولین قدم در جستجوی الزامات مشتری می باشد. خانه کیفیت از شش قسمت تشکیل شده است که در شکل 1 نشان داده شده است. بخش A نمایشگر الزامات مشتری(CR) می باشد که پایه خانه کیفیت می باشد و بر روی تمام بخش های دیگر تاثیر دارد. الزام مشتری در این مطالعه به عنوان ملاک مشتری در نظر گرفته می شود. بخش B که نمایشگر وزن CR ها می باشد. بخش C نمایشگر مشخصات مهندسی می باشد که نشان می دهد چقدر سیستم CR ها را اجرایی کرده است.

  مشخصات مهندسی به صورت ملاک های سیستم  در نظر گرفته می شوند. بخش D رابطه بین CR ها و EC ها را نشان می دهد. بخش E همبستگی بین EC ها را نمایش می دهد که بیانگر این مطلب است که EC ها چگونه بر همدیگر اثر می گذارند. بخش F وزن های EC را نشان می دهد.

  TOPSIS

  روش TOPSIS در اصل به وسیله Hwan و Yoon و برای تعیین راه حل هایی از یک مجموعه محدود جایگزین ها پیشنهاد شد. این روش به محیط های فازی شهودی کشیده شده است. اصل پایه اینست که جاگزین های انتخابی بایستی کمترین فاصله را از راه حل ایده ال مثبت و بیشترین فاصله را از راه حل ایده ال منفی داشته باشند. طرز کار TOPSIS به صورت مراحل زیر بیان می شود. مرحله 1 ماتریس تصمیم نرمالیزه شده را محاسبه می کند. مقدار نرمالیزه شده nij به صورت زیر محاسبه می شود.

  (13)(13)(13)

  مرحله دوم ماتریس تصمیم نرمالیزه شده وزنی را محاسبه می کند. مقدار نرمالیزه شده وزنی vij به صورت (14) محاسبه می شود.

  (14)(14)(14)(14)(14)

  که wj وزن معیار iام می باشد و 0000

  مرحله سوم راه حل ایده ال مثبت(PIS) و راه حل ایده ال منفی را به صورت زیر تعریف می کند

  (15)(15)(15)

  که برای ملاک سود خواهیم داشت

   

  و برای ملاک قیمت خواهیم داشت

   

  مرحله چهارم فاصله های هرکدام از جایگزین ها را از PIS و NIS  به ترتیب با استفاده از رابطه زیر محاسبه می کند.

  (16)(16)(16)(16)

  که dis(vij-vj) فاصله بین رتبه گذاری جایگزینi و PIS  بر روی ملاک jام می باشد و dis(vij-vj) فاصله بین رتبه گذاری جایگزین i و NIS بر روی ملاک j ام می باشد.

  مرحله پنجم نزدیکی نسبی به راه حل ایده ال را محاسبه میکند. نزدیکی نسبی جایگزین Ai نسبت به A+ به صورت رابطه (17) تعیین می شود.

  (17)(17)(17)

  بر طبق درجه نزدیکی نسبی Ri مرتبه رتبه گذاری همه جایگزین ها می توانند تعیین شوند. هرکدام از Ri ها که بالاترین مقدار را داشته باشد مطلوب ترین جایگزین می باشد.

Comments

 • (no comments)

Post Comments

This free website is created and hosted by Website.com's Site Builder.