ثبت سفارش تلگرامی

انجام پایان نامه دکتری

 drtahqiq  آموزش انجام پایان نامه موسسه چاپ مقاله 

 •  

  نمونه روش تحقیق و تحلیل آماری برای نگترش پایان نامه

  انواع روش تحقیق و روش شناسی تحقیق و پژوهش پایان نامه

  بعنوان مثال بخشی از روش تحقیق یک پایان نامه را شرح می دهیم

  پژوهش حاضر از طرح توصیفی پیمایش استفاده می کند. هدف از طرح توصیفی، مطابق با کار ازینی (1998) جمع آوری جزئیات و اطلاعات دقیق برای توصیف پدیده ی موجود است. عنوان مطالعه با بررسی پیشینه ی پژوهشی انتخاب شد. ما در این مطالعه به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی کاری که باعث پیشرفت ارزشمندترین دارایی های سازمان (کارکنان) در جهت رقابت بهتر در بازار کار می شود، میپردازیم.

  به عبارت دیگر، این پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری به بررسی دلایل اینکه چرا کارکنان، تجارب زندگی کاری با کیفیتی را در سازمانهای هند تجربه می کنند، می پردازیم. جوامع هدف این پژوهش، شامل 100 مدیر سطح میانی بود که از سازمانهای مختلفی انتخاب شدند، چرا که پیشینه ی تجربی کمی در مورد این افراد در زمینه ی سازه ی QWL وجود داشت. در نتیجه آنها راحتتر قابل مشاهده بودند و رفتارهای کاری و نگرش هایی را در قبال عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی کاری سازمانی، تجربه کرده بودند. هدف از این مطالعه، پر کردن شکاف مطالعاتی در زمینه ی درک کارکنان از کیفیت تجارب زندگی کاری بود،

  امید است تا اطلاعات واقعی تر و معتبرتری در کنار اطلاعاتی در مورد فعالیت های سازمانی تداوم کاری کارکنان به دلخواه خودشان و آنهایی که بر آنها نظارت دارند، فراهم شود. بعلاوه، سازمانها با شناخت دلایل زیربنایی درک افراد از تجارب QWL، بهتر می توانند نیازهای مختلف کارکنان را تأمین نمایند و واکنش های کاری مطلوبی را فراخوانی نمایید. بنابراین نتایج حاصل از این پژوهش هم به عنوان دیدگاهی مجزا با محتوای عوامل مؤثر بر سازه ی QWL در زمینه ی بهزیستی عمومی کارکنان به ادبیات پژوهشی حوزه ی مدیریت اضافه می شود. نمونه برای بررسی میدانی از میان مدیران سطح میانی شاغل در سازمانهای مختلف شمال هند انتخاب شد. از روش نمونه گیری سرشماری کلی برای انتخاب 100 نفر مدیر سطح میانی استفاده شد.

  بخوانید  قیمت انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

   ابزار پژوهش

  پس از مطالعه ی پیشینه ی پایان نامه حسابداری ، مجموعه ای از 12 ابزار برای این مطالعه انتخاب شد. با کمک این 12 پرسشنامه، ابزار ساختارمندی برای ارزیابی تعاملات، پیشرفت و رشد حرفه ای، تعهد سازمانی، حمایت سرپرستی عاطفی، آرایش کاری انعطاف پذیر، فرهنگ خانوادگی پاسخگو، انگیزش کارمند، فضای سازمانی، حمایت سازمانی، رضایت شغلی، حقوق و مزایا و پاداش با بهره گیری از ابزارهای مناسب هر بخش جهت جمع آوری اطلاعات پژوهشی تهیه شد. پرسشنامه به طور اختصاصی برای انجام این پژوهش طراحی شد در بخش اول پرسشنامه، اطلاعاتی همچون؛ سن، جنس، تخصص، موقعیت کاری، وضعیت تأهل و پست مورد پرسش قرار گرفت.

  بخش دوم به وسیله ی گویه های مبتنی بر فعالیت های کینگز (1992)؛

  اودان چی روز وهمکاران (2006)؛ اونز (2006)؛ لاپیر و آلن (2006)؛ دسروچرز، هیلتون و لاروود (2005)؛ تامسون، بیاوایس و لیسن(1999)؛ مبشرا وگوپتا(2009)؛ وانوس، ریچرز و آستین (2000)؛ اسپرتیز، کیزیلوس و ناسون (1997)؛ کار اسمیت، فورد و دشون (2003)؛ دیکسون و ساگاس (2007)؛ کینوی و ویچتر (2007)؛ سینا و سید (1980) فلدمان (2000) تهیه شد. برای سنجش اعتبار پرسشنامه از داوری کارشناسان استفاده شد. بنابراین پرسشنامه ی تهیه شده به سه استاد دانشگاه و 8 مدیر از سازمانهای مختلف واگذار شد.

  از آنها خواسته شد تا نظرشان را در مورد سازه، محتوا، ظاهر پرسشنامه ومدل نگاشته شده، مطرح کنند. تمامی نظرات آنها در فرم نهایی پرسشنامه  لحاظ شد. برخی از سوالات هم نیازمند اصلاحات بود. بعد از اصلاحات، اعتبار ابزار به وسیله ی سایر کارشناسان تأیید شد. پرسشنامه شامل 48 گویه بود که ادراک شرکت کنندگان نقش محوری در آن داشت. ابزار به سنجش ادراک، رفتارهای کاری و نگرش ها در قبال زندگی کاری با کیفیت کارکنان در سازمانهایشان می پرداخت. هر 48 گویه روی طیف لیکرت 5 درجه ای نمره گذاری می شد و از 1 "کاملاً مخالفم" تا 5 :کاملاً موافقم" متغییر بود. بنابراین ابزار جهت تعیین روایی به سازمانهای مختلف ارسال شد.

  پرسشنامه به وسیله ی جامعه ی پژوهشی مدیران سطح میانی تکمیل شد و روایی آن با کمک ضریب آلفای کرونباخ وهمبستگی پیرسون محاسبه شد. ضریب روایی کلی ابزار بعد از اجرای اولیه 0.862 بر حسب آلفای کرونباخ و0.924 P<0.001) ) بر حسب ضریب همبستگی پیرسون بود که نشان دهنده ی روایی ابزار است.

  بخوانید : انجام پایان نامه مهندسی مکانیک

   تحلیل پایان نامه

  برای کفایت حجم نمونه از کیسر - مایر- اوکلین و برای محاسبه معناداری ماتریس همبستگی از آزمون کرویت بارتلت استفاده شد. سپس تحلیل عامل اکتشافی با روش حداکثر احتمال شناسایی بارگذاری متغییرهای درون مؤلفه و رویکرد واریماکس اورتوکنال برای تفسیر متغییرهای مورد استفاده قرار گرفت. بعد با کمک نرم افزار لیزرل 8.7 تحلیل عامل تأییدی برای اصلاح برازش عوامل به دست آمده در طول تحلیل عامل اکتشافی مورد استفاده قرار گرفت.

  شاخص های برازش به این صورت است: شاخص مجذور کای، شاخص نکویی بر ارزش (GFI)، شاخص قیاسی برازش (CFI)، شاخص هنجار شده ی برازش (NFI)، شاخص هنجارنشده برازش(NNFI)، شاخص فزونی برازش(IFI)، شاخص برازش ارتباطی (RFI)، شاخص نکویی معتدل برازش (AGFI)، خطای تقریبی مجذور ریشه ی میانگین (RMSEA) و باقیمانده مجذور ریشه ی میانگین (RMR). با این حال اگر AGFI,RFI,NNFI,NFI,GFI,CFI بالاتر از 0.90 باشند و RMSEA و RMR کمتر از 0.50 باشند مطلوب بوده و برازش متناسبی برقرار است (الکسپولوس و کالاتزیدیس، 2004).

  Reference

  Lapierre, L. M., & Allen, T. D. (2006). Work-supportive family, family-supportive supervision, use of organizational benefits, and problem-focused coping: implications for work-family conflict and employee well-being. Journal of occupational health psychology, 11(2), 169.

   

Comments

 • (no comments)

Post Comments

This free website is created and hosted by Website.com's Site Builder.