ثبت سفارش تلگرامی

انجام پایان نامه دکتری

 drtahqiq موسسه چاپ مقاله 

 •  

  پایان نامه حسابداری - موضوع پایان نامه دکتری محافظه کاری و حسابرسی

  موضوعات انجام پایان نامه حسابداری

   

  انجام پایان نامه حسابداری : پیشینه پایان نامه : مشایخی و همکاران (1388)، ابتدا با بکارگیری (قرینه) اقلام تعهدی غیر عملیاتی و سپس با بکارگیری نسبت تعدیل شده ارزش بازار خالص دارایی‌ها به ارزش دفتری آنها، برای اندازه گیری محافظه کاری به این نتیجه رسیدند که با افزایش محافظه کاری، سود سهام کمتری توزیع می‌شود. بنابراین محافظه کاری سبب کاراتر شدن قراردادهای منعقده بین گروههای ذینفع در واحد تجاری می‌شود. همچنین با استفاده از معيار نسبت تعديل شده ارزش بازار خالص دارايي‌ها به ارزش دفتري براي اندازه گيري محافظه كاري، دریافتند که پايداري سود همزمان با افزايش ميزان محافظه كاري كاهش مي يابد.

  خواجوی و همکاران (1389)، تاثیر محافظه کاری بر پایداری سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند. نتیجه تحقیق آن‌ها این بود که شرکتهای با محافظه کاری کمتر، سودهای پایدارتری خواهند داشت. یعنی میان محافظه کاری و پایداری سود رابطه منفی وجود دارد.

  كرمي و همكاران (1389) با بررسی رابطه بين سازوكارهاي نظام راهبري شركت و محافظه كاري به این نتیجه رسیدند که بين درصد مالكيت اعضاي هيئت مديره و سرمايه گذاري نهادي با محافظه كاري رابطه مثبت وجود دارد و نيز بين نسبت اعضاي غير موظف هيئت مديره و محافظه كاري رابطه منفي وجود دارد.

  کاشانی­پور و همکاران (1389) به بررسيارتباطبرخيازمكانيزمهاينظامراهبريشركتيبانقدشوندگيبازار پرداخته­اند. دراينتحقیق،رابطهبينبرخيازمكانيزمهاينظامراهبريشركت‌ها ونقدشوندگيبازاربررسيودراينراستا،اطلاعاتمربوطبهنمونهاياز61 شركتپذيرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهراندرسال1386 بررسيگرديدهاست. ملاكانتخاباين61 شركت،معاملهاوراقبهادارشركتحداقلدر100 روزازسالاست. سپسدادههايقيمتپيشنهاديخريدوفروشوحجمسهامموردعرضهوتقاضاجمعآوريورابطهآنباكيفيتراهبريشركتيسنجيدهشدهاست. نتايجتحقیقنشانميدهدكهشركتهاييباساختارهيأتمديرهمستقلترورويكردهيأتمديرهاثربخشترداراينقدشوندگيبازاربيشترينسبتبهسايرشركت‌ها هستند. درواقع،شركتهاييكهامتيازبيشتريازلحاظكيفيتراهبريشركتيداشتهاند،اختلافقيمتپيشنهاديخريدوفروشسهامكمترواختلافسهامموردعرضهوتقاضايبيشتريرادارابودهاند.

  طالب­نیا و همکاران (1390) در مقاله خود به تبیین رابطه بين سازوکارهاي حاکميت شرکتي با ميزان ثروت ايجاد شده براي سهامداران پرداخته­اند. این تحقیق براي فراهم آوردن شواهدي در ارتباط با تاثير سازوکارهاي حاکميت شرکتي بر ميزان ثروت ايجاد شده براي سهامداران، صورت پذيرفته است. متغيرهاي مستقل تحقيق سازوکارهاي حاکميت شرکتي مي باشند که از چهار بعد تعداد سرمايه گذاران نهادي، نسبت سرمايه گذاري سرمايه گذاران نهادي، استقلال اعضاي هيات مديره و نسبت مديران غيرموظف هيات مديره، مورد بررسي قرار مي‌ گيرند.

  متغير وابسته تحقيق ثروت ايجاد شده براي سهامداران مي باشد که براي محاسبه آن از مدل پابلو فرناندز استفاده شده است. پابلو فرناندز معتقد است از آنجايي که در محاسبه ارزش افزوده اقتصادي (EVA) از ارزش هاي دفتري استفاده مي شود، بنابراين محاسبات از قابليت اطمينان کافي برخوردار نبوده و ممکن است تصميم گيرندگان را به اشتباه بياندازد. او مدلي را پيشنهاد نمود که در آن به جاي ارزش ‌هاي دفتري از ارزش بازار سهام استفاده مي ‌شود. متغير کنترلي تحقيق اندازه شرکت مي ‌باشد.

  در اين تحقيق متغير وابسته با يک وقفه زماني يک ساله نسبت به متغيرهاي مستقل مورد آزمون قرار مي ‌گيرد. انتخاب نمونه آماري به روش حذف سيستماتيک و با اعمال محدوديت هايي انجام شد که طي آن 98 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زماني 1383-1387 انتخاب گرديد. براي آزمون ارتباط بين متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق از روش هاي رگرسيون خطي ساده و چندگانه استفاده شده است. به طور کلي نتايج تحقيق بيانگر آن است که بين هيچ کدام از سازوکارهاي حاکميت شرکتي با ميزان ثروت ايجاد شده براي سهامداران رابطه معني داري وجود ندارد.

  یعقوب نژاد و همکاران (انجام پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری ) به بررسيتأثيرنظامراهبريشركتيبرنقدشوندگيسهامشركتهايپذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته­اند. دراينتحقيق،تاثيرمعيارهاينظامراهبريشركتيبرنقدشوندگيسهامدربورساوراقبهادارتهرانموردآزمونقرارگرفت.نمونهآماريتحقیقشامل 72 شركتدرطيدورهزماني 1383 الی 1387انجام پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری بودهاست. دراينتحقيقازمدلآميهودبهعنوانمعيارنقدشوندگيسهاماستفادهوازبينمعيارهايمختلفنظامراهبريشركتي،چهارمعيارشاملميزانمالكيتنهادي،تمركزمالكيت،نسبتاعضايغيرموظفهيئتمديرهوتصديهمزماندوپسترئيسهيئتمديرهومديرعاملبهعنوانمعيارهاينظامراهبريشركتيانتخابورابطهيآنهابانقدشوندگيسهامآزمونشد.برايآزمونفرضيه­هاازرگرسيونچندمتغيرهبااستفادهازدادههايتلفيقياستفادهگرديدهاست.نتايجتحقیقبيانگرآناستكهبينميزانمالكيتنهاديونسبتاعضايغيرموظفهيئتمديرهونقدشوندگيسهامرابطهمثبتمعنيداريوجوددارد.وبينتمركز انجام پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری  مالكيتوتصديهمزماندوپسترئيسهيئتمديرهومديرعاملونقدشوندگيسهامرابطهيمنفيمعنيداريوجوددارد.

  مرادزاده فرد و همكاران (1390) با بررسی ارتباط بین محافظه کاری و نظام راهبری شرکتی دریافتند که بين درصد مالكيت نهادي سهام و درصد اعضاي غير موظف هيات مديره رابطه مثبت وجود دارد. بين تفكيك وظايف رئيس هيئت مديره از مديرعامل با محافظه كاري رابطه منفي وجود دارد. نتیجه کلی تحقیق آنها تایید کننده دیدگاه مکمل در خصوص ارتباط بین محافظه کاری و مکانیزم‌های راهبری شرکتی می‌باشد.

   نتايج تحقیق اسدی و جلالیان (1391) نشان مي دهد روابط بین تمرکز مالکیت، درصد سهامداران نهادی، اهرم مالی و اندازه شرکت با محافظه کاری، با توجه به مدل محاسبه محافظه کاری متفاوت است. طبق مدل بیور و رایان و مدل گیولی و هین، رابطه مستقیم و معنی داری بین محافظه کاری و اهرم مالی به عنوان نماینده ساختار سرمایه وجود دارد و بین محافظه کاری و تمرکز مالکیت رابطه‌ای مشاهده نشد. در مدل بیور و رایان بین درصد سهامداران نهادی و محافظه کاری رابطه‌ای مشاهده نشد ولی در مدل گیولی و هین رابطه معکوس و معنی داري مشاهده شد. در مدل گيولي و هين بين اندازه شركت و محافظه كاري رابطه اي مشاهده نشد، ولي در مدل بيور و رايان رابطه معكوس و معنی داري مشاهده شد.

   احمدپور و ابراهیمی (1391انجام پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری  ) متغير‌های اثر گذار بر محافظه کاری، به خصوص سازو کار‌های نظام راهبری شرکتی از ديدگاه جانشينی (مکمل بودن) بررسی نموده­اند. برای سنجش محافظه کاری از معيارهای باسو (1997) و مدل سال –شرکتخانوواتز (2007 و 2009) استفادهشدهاست.

  متغيرهایمستقلشاملسازوکارهاینظامراهبریشرکتی (درصدمالکيتمديران،درصدمالکيتنهادی،درصدمديرانغيرموظف،نقشدوگانهمديرعامل) وسايرمتغير‌هایاثرگذاربرمحافظهکاری (سنشرکت (فاصلهازاولينعرضهعمومی)، چرخه سرمايه گذاری، نوسان‌های بازده سهام، کيفيت (اندازه) انجام پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری  حسابرس مستقل) می‌باشد. نتايج تحقيق با بررسی داده‌هاي72 شرکت به صورت ترکيبی طی سال‌های 84 الی 88، حاکی از اين است که محافظه کاری با متغير‌های درصد مالکيت مديران، نوسان‌های بازده سهام، رابطه مثبت و با درصد مالکيت نهادی،سن شرکت، اندازه حسابرس مستقل رابطه منفی دارد. در خصوص متغيرهای چرخه سرمايه گذاری، درصد مديران غير موظف و نقش دوگانه مدير عامل رابطه معناداری مشاهده نشد.

  نوروزی و همکاران (1391) به بررسی اثز حاكميت شركتي بر محافظه كاري حسابداري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته­اند. در اين تحقیق ر ابطه حاكميت شركتي و ميزان محافظه كاري حسابداري شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسي شده است. براي اندازه گيري محافظه كاري از معيار با سو استفاده شده است. حاكميت شركتي با مشخصه هاي نسبت اعضاي غيرمؤظف هيئت مديره، جدا بودن مدير عامل و رئيس هيئت مديره و نسبت مالكيت سرمايه گذاران نهادي مورد آزمون قرار مي گيرد.

  براي آزمون فرضيه هاي تحقيق از رگرسيون مقطعي تركيبي استفاده شده است. نمونه تحقیق از ميان شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالها ي 86 الي 90 انتخاب شده است و در مجموع شامل 106 مشاهده است. در اين تحقيق اندازه شركت به عنوان متغير كنترلي مد نظر قرار گرفته است. يافته‌ها بيانگر عدم وجود رابطه بين نسبت اعضاي غيرمؤظف هيئت مديره، جدا بودن مدير عامل و رئيس هيئت مديره و نسبت مالكيت سرمايه گذاران نهادي و ميزان محافظه كاري در شركت‌ها است.

  تقوی و همکاران (1392انجام پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری  ) به بررسی تأثیرحاکمیتشرکتیبرثباتسیستمبانکیکشورهايدر حال توسعه پرداخته­اند. دراینتحقیقتأثیرساختارمالکیتبانکهابهعنوانمعیارسنجشحاکمیتشرکتیبرشاخصهايثبات بانکیبرخیازکشورهايدرحالتوسعهبررسیشدهاست. ساختارمالکیتبانکهابهعنوانمتغیرمستقلازجنبه مالکیتدولتی،مالکیتخصوصیومالکیتخارجیبررسیشدهاست. نتایجحاصلازبررسیبیانگرآناستکهمالکیتدولتیبانکهااثربزرگتريبرافزایش مطالباتمعوقنسبتبهمالکیتخصوصیوخارجیدارد. امامالکیتخارجینسبتبهسایرانواعمالکیتهااز نظرنسبتهايسودآوريبانکبهترعمل می‌نماید.

  دستگیر و هنرمند (1393) در مقاله خود به بررسی تاثیر ساز و کارهایحاکمیت شرکتی بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش پرداخته­اند. آنهابدینمنظورمتغیرهايدرصدمالکیتسهامداراننهادي،تمرکزمالکیتسهامداراننهادي،تعداداعضاءهیئت مدیره، استقلال اعضا هیئت مدیره و تفکیک وظایف مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره (عدم تصدی همزمان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره) به عنوان ساز و کارهای حاکمیت شرکتی ومتغیرهای مدت زمان وصول مطالبات، مدت زمان نگهداری موجودی کالا،مدت زمان پرداخت بدهی، چرخه نقدینگی شرکت به عنوان معیارهای کارایی مدیریت سرمایه در گردش در نظر گرفته شده­اند. براساسنتایجتحقیق،سازوکارهاي حاکمیتشرکتیتا حدوديدربهبودکاراییمدیریتسرمایهدرگردشاثرگذاراست.

  بادآور نهندی و تقی­زاده خانقاه (1393انجام پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری ) به بررسی ارتباط بین برخی مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی و کارآیی سرمایه‌گذاری در مراحل چرخة عمر پرداخته­اند. برای دستیابی به اهداف تحقیق تعداد 100 شرکت با روش نمونه‌گیری حذفی به عنوان نمونه تحقیق برای دورة زمانی 1385-1390 انتخاب گردید. برای حاکمیت شرکتی از مکانیزم‌های استقلال هیئت مدیره، مالکیت سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت و مالکیت اعضای هیئت مدیره استفاده شد.

  همچنین به منظور اندازه‌گیری کارایی سرمایه‌گذاری از الگوی ریچاردسون (2006) استفاده گردید. شرکت‌های مورد بررسی طبق الگوی پارک و چن (2000 انجام پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری ) به مراحل رشد، بلوغ و افول تقسیم شدند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در کل بین مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایه‌گذاری ارتباط مثبت و معناداری در مراحل رشد، بلوغ و افول وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون آماری پترنوستر حاکی از آن است که بین استقلال هیأت مدیره، مالکیت سهامداران نهادی و مالکیت اعضای هیأت مدیره با کارایی سرمایه‌گذاری در مراحل چرخه عمر تفاوت معناداری وجود دارد.

  بنی مهد و بهاری (1393 انجام پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری  ) به بررسی رابطهبینتعدادبندهايحسابرسیومدتتصديمدیرعامل باارائهبهموقعصورتهايمالی پرداخته­اند. هدفاینمقالهمطالعهاثراظهارنظرحسابرسومدتتصديمدیرعاملبرارائهبهموقعصورتهايمالیحسابرسیشدهدر شرکتهايپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهرانراطییکدورهزمانی 9 سالهازسال 1382 الی 1390 است. نتایجتحقیقنشانمیدهدهرچهتعدادبندهايحسابرسیقبلازبنداظهارنظردرگزارشحسابرسومدت تصديمدیرعاملافزایشیابد، صورتهايمالینیزباتاخیربیشتريارائه می‌شود. همچنینتغییرحسابرس،نوعحسابرسواندازه صاحبکارازجملهمتغیرهايتاثیرگذاربرارائهبهموقعصورتهايمالیحسابرسیشدهمیباشند. امانتایجنشاندادنسبتبدهیو نسبتسودآوريشرکترابطهايباارائهبهموقعصورتهايمالیحسابرسی شده ندارند.

   

   تحقیقات خارجی

   

  سیمون[1] و همکاران (2015 انجام پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری ) به بررسی رابطه جنسیت مدیر عامل شرکت و محافظه کاری حسابداری پرداخته­اند. نتایج تحقیق آنها حاکی از تاثیر مثبت حضور مدیران عامل زن بر محافظه کاری حسابداری می­باشد. آنها همچنین نشان دادند که این تاثیر در شرکتهایی که دارای ریسک بالای دعاوی قضایی و تصاحب هستند، بیشتر می­باشد.

  سان[2] و همکاران (2014) به بررسی تاثیر بدهی شرکت به مدیر عامل بر روی هزینه‌ های حسابرسی می‌پردازند.تحقیقات قبلی به این نتیجه رسیده اند که سهیم بودن مدیریت از بدهی‌های شرکت (شرکت به مدیر عامل بدهکار است) باعث کاهش تقاضای طلبکاران برای حسابداری محافظه کارانه می‌شود. نتیجه حاصل از بکارگیری حسابداری بدون محافظه کاری این است که باعث افزایش یک نقض و ایراد از نظر استاندارد‌های حسابداری می‌شود و نهایتا باعث افزایش تلاشهای حسابرسی و حق الزحمه‌های حسابرسی می‌شود.

  پس شاید بتوان به این نتیجه رسید میزان بدهی داخلی شرکت به مدیر عامل در اتباط مثبتی با حق الزحمه حسابرسی می‌باشد. و از انجایی هم که وجود بدهی‌های داخلی باعث کاهش تضاد منافع با سهامداران و طلبکاران می‌شود احتمال دارد که این بدهی‌ها منجر به کاهش ریسک حسابرسی و نهایتا حق الزحمه پایین حسابرسی شود. در تحقیق آنها ارتباط مثبت معناداری بین بدهی‌های داخلی و حق الزحمه‌های حسابرسی پیدا شده است که پیشنهاد می‌شود حسابرسان به بدهی داخلی به عنوان یک عامل که نیازکند یک برنامه حسابرسی اضافی است توجه کنند.

  دیمیتروپولوس و همکاران[3] (2013) اثر استفاده از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر کیفیت اطلاعات حسابداری را در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار آتن بررسی نمودند. آن‌ها نشان دادند که بکارگیری این استانداردهای حسابداری موجب افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری از لحاظ شناخت زودتر زیان، کاهش مدیریت سود و افزایش محتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری شده است.

   تن[4](2013انجام پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری  ) نشان داد هرگاه گزارش‌های مالی از سوی وام دهندگان مورد استفاده قرار می‌گیرد. یا وام دهندگان به شرکتهای ورشکسته وام اعطا می‌کنند و افرادی را برای تجدید ساختار شرکت بعد از ورشکستگی منصوب می‌کنند، آن گاه محافظه کاری حسابداری افزایش می‌یابد. نتیجه تحقیق او بیانگر آن است که هرگاه تامین مالی شرکت از طریق بدهی باشد، در آن صورت تقاضا برای گزارشگری مالی محافظه کارانه افزایش می‌یابد.

  • [5] و همکاران (2013انجام پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری ) به بررسی تاثیر مالکیت، حاکمیت و شفافیت بر نقدینگی در بازار بورس سانتیاگو پرداخته­اند. نتایج تحقیق آنها نشان می­دهد که استقلال هیئت مدیره، شفافیت و نظارت بیرونی بوسیله نهادها به تعدیل اثر عوامل داخلی بر نقدینگی و هزینه­ها کمک می­کنند.

  • [6] (2013) بهبررسیتاثیرحاکمیت شرکتیبرکارآییمدیریتسرمایهدرگردش می‌پردازند. نمونهآمارياینتحقیقشامل 180 شرکت تولیديآمریکاییپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادار نیویوركبرايدورهزمانیسهسالهاز 2009 تا 2011 میلادي می‌باشد. دراینتحقیقمعیارهاي حاکمیتشرکتیشاملاندازههیئتمدیره،دوره زمانیتصديپستمدیریتعالیسازمان،استقلال رئیس هیئتمدیره از

  • مدیرعامل وویژگیهايکمیتهحسابرسی می‌باشد وبراياندازهگیريسیاستهايمدیریتسرمایهدر گردشنیزازدورهوصولمطالبات،گردشموجوي کالا،دورهپرداختحسابهايپرداختنی،چرخه گردشوجوهنقد،موجودينقديوکارآییگردش وجوهنقداستفادهشدهاست.. متغیرهايرشد فروش،درجهبینالمللیبودنشرکت،اندازهشرکت وعملکردشرکتنیزبهعنوانمتغیرهايکنترلیدر نظرگرفتهشدهاست. نتایجبهدستآمدهنشانمی‌دهدکه:1) استقلالهیئتمدیرهباعثبهبودکارآیی مدیریتحسابهايدریافتنی،حسابهايپرداختنیوچرخهگردشوجهنقد می‌شود؛2) استقلالهیئت مدیرهبربهبودکارآییمدیریتچرخهگردشوجوه نقدونسبتجاريتاثیريمثبتدارد؛ 3) ولیبین اندازههیئتمدیرهوبهبودمدیریتنسبتجاري ارتباطمعناداريبهدستنیامد.

  •  

  كراوت[8] (2012) نشان داد كه محافظه كاري حسابداري، انگيزه مديران را براي انجام سرمايه گذاريهاي پر ريسك كاهش مي دهد. او دریافت مديراني كه محافظه كاري حسابداري بالاتري را اعمال مي كنند، سرمايه گذاريهاي پر ريسك كمتري را انجام مي دهند.

   آیاتریدیس[9] (2011) در تحقیقی افشای حسابداری ، کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی و غیر شرطی را مورد بررسی قرار داد. یافته‌های او نشان می‌دهد شرکتهایی که کیفیت افشای بالاتری دارند، سود آوری و نقدینگی بالاتری نیز دارند. شرکتهایی تغییر مدیریت داشته و یا توسط یکی از چهار موسسه بزرگ حسابرسی، مورد حسابرسی قرار گرفته اند، تمایل به کیفیت افشای بالاتری دارند. کیفیت افشای بالاتر موجب مدیریت کمتر سود می‌شود. هم چنین این شرکتها محافظه کاری شرطی بالاتر و محافظه کاری غیر شرطی پایین تری را نشان می‌دهند. یافته‌های او نشان می‌دهد که محافظه کاری شرطی با محافظه کاری غیر شرطی رابطه منفی دارد، بطوریکه محافظه کاری شرطی تمایل به افزایش کارایی قرارداد دارد، در حالیکه محافظه کاری غیر شرطی ممکن است موجب تسهیل رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت شود. تحقیق آیاتریدیس همچنین شواهدی در مورد افشای نا متقارن زیان در شرکتهای با اهرم مالی بالا ارائه می‌کند.

  چی و همکاران[10] (2009) رابطه بین محافظه کاری و نظام راهبری را مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق آنها نشان می‌دهد که شرکتهای با نظام راهبری ضعیف تمایل دارند که بیشتر محافظه کار باشند. این نتایج مطابق با این دیدگاه است که محافظه کاری می‌تواند به عنوان یک مکانیزم موثر در نظام راهبری باشد.

  لافاند و واتس[11] (2007 انجام پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری ) نقش اطلاعاتی محافظه کاری را مورد بررسی قرار دادند. آنها استدلال کردند که عدم تقارن اطلاعاتی بین عوامل داخل شرکت و سرمایه گذاران خارج از شرکت موجب ایجاد محافظه کاری در صورتهای مالی می‌شود.آزمونهای تجربی آنها مطابق با این ایده است که محافظه کاری، انگیزه‌ها و توانایی مدیر را در دستکاری ارقام حسابداری کاهش می‌دهد و بنابراین می‌تواند عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش دهد. یافته‌های آنها با پیشنهاد هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا مبنی براینکه محافظه کاری موجب ایجاد عدم تقارن اطلاعاتی می‌شود، مغایر است. آنها عقیده دارند که اگر محافظه کاری از ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری حذف شود، عدم تقارن اطلاعاتی افزایش می‌یابد که این با قوانین سازمان بورس اوراق بهادار در تناقض است.

  مشاوره نوشتن پروپوزال و مشاوره آموزش انجام پایان نامه حسابداری در مقطع ارشد

   

  حسابداری عبارت از نظام و سیستم جامعی است که با استفاده از آن ، اطلاعات بعد از گردآوری و ثبت شدن به صورت های گوناگون طبقه بندی می شوند تا بتواند در تهیه ی انواع گزارش های مالی و صورتهای حسابداری به منظور استفاده ی مدیران ارشد سازمان ها و نهادهای مختلف مثل بانک ها و موسسات سرمایه گذاری و مالیاتی مورد بهره برداری قرار گیرد . در جهان رو به رشدی که پیوسته انواع شرکت ها و موسسات برای فعالیت اقتصادی تاسیس می شوند رشته حسابداری از اهمیت بالایی برخوردار است . در این مقاله به دنبال معرفی رشته حسابداری ، گرایش های مختلف دانشگاهی ، موضوعات مرتبط با آن و پایان نامه حسابداری هستیم در این پست از سایت دکتر تحقیق با ما همراه باشید امیدواریم برای شما مفید واقع شود .

   

  برای حسابدار شدن چه توانایی هایی لازم است؟

   

  مهمترین ویژگی برای تحصیل در رشته حسابداری این است که در درس ریاضی نمرات قابل قبولی داشته باشد .

  دقت و نظم و انضباط از دیگر شرایط برای ورود به این رشته است . از آنجایی که کار حسابداری مستلزم سرو کار داشتن دائمی با اعداد و ارقام است بنابراین صبر و حوصله ازلوازم اصلی رشته حسابداری  است . یکی دیگر از قابلیت های مورد نیاز در رشته حسابداری داشتن استعداد ادبی مناسب برای تدوین و نگارش گزارش های مختلف است. تسلط  به برنامه های کامپیوتری هم برای موفقیت در این رشته مورد نیاز است .

   

  دروس مختلف رشته حسابداری در مقطع کارشناسی

   

  دروس پایه ی رشته حسابداری عبارتند از: روانشناسی عمومی ، جامعه شناسی ، اصول علم اقتصاد ، ریاضیات پایه ، ریاضیات کاربردی ، آمار کاربردی ، مبانی کاربرد کامپیوتر ، پژوهش و عملیات ، مدیریت تولید ، حقوق بازرگانی ، پول و ارز بانکداری ، مبانی سازمان مدیریت ، توسعه اقتصادی ، مالیه عمومی ، روش تحقیق .

  دروس تخصصی رشته حسابداری از این قرارند:اصول حسابداری ، حسابداری میانه ، حسابداری پیشرفته ، حسابداری صنعتی ، حسابرسی ، حسابداری مالیاتی ، اصول تنظیم و کنترل بودجه ، مدیریت مالی ، مباحث جاری حسابداری ، متون حسابداری

   

  گرایش های رشته حسابداری

   

  حسابداری مالی:

   

  این شاخه که یکی از شاخه های مهم رشته حسابداری می باشد به نام حسابداری عمومی نیز شناخته می شود . حسابداری مالی به عنوان پایه و اساس دیگر شاخه های حسابداری به حساب می آید .  اساس فعالیت این رشته ثبت اسناد مالی در دفاتر مخصوص حسابداری و فرآهم اوردن صورت ها و گزارش های مالی در پایان سال مالی هر شرکتی است .

   

  • حسابداری دولتی:

  •  

    

    

    

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

    

   در این رشته اساس کار در مورد شرایط ونحوه ی ثبت و نگهداری حساب ها در سازمان ها و شرکت های دولتی می باشد

  •  

  • حسابداری صنعتی:

  •  

    

    

    

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

    

   موضوع حسابداری صنعتی روش های محاسبه ی قیمت های تمام شده ی هر محصول در مراحل مختلف تولید است تا گزارش های سود و زیان بر اساس آن تهیه شود.

  •  

  • حسابداری بودجه ای:

  •  

    

    

    

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

    

   درباره ی شرایط و چگونگی محاسبه مالیات و میزان آن برای هر یک از واحد های تولیدی و تجاری و دیگر موارد با توجه به قوانین مالیاتی ملی بحث و گفتگو می شود

  •  

  • حسابداری بودجه ای:

  •  

    

    

    

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

    

   موضوع این نوع از حسابداری مطالعه در زمینه ی تهیه و تنظم بودجه ی با توجه به منابع مالی موجود است

  •  

  • حسابرسی:

  •  

    

    

    

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

    

   منظور از حسابرسی بررسی اسناد و مدارک همچنین دفاتر و صورت های مالی یک موسسه یا شرکت به منظور رسیدگی به درستی یا نادرستی آن ها می باشد بنابراین مقوله حسابرسی جدا از انواع شاخه های حسابداری می باشد . درواقع نتایج کار حسابداری به عنوان مواد اولیه ی حسابرسی محسوب می شود . حسابرسی در حالت کلی به دو نوع حسابرسی داخلی و حسابرسی خارجی تقسم می شود . در نوع اول عملیات حسابرسی توسط حسابرسان خود شرکت یا موسسه آموزش انجام می شود اما در نوع دوم حسابرسی توسط موسسات حسابرسی مستقل از خارج شرکت آموزش انجام می شود .

   

  اصول حسابداری

   

  در علم حسابداری اصول مهمی وجود دارند که در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم:

   

  اصل قیمت تمام شده

   

  این اصل  به این معنا است که کلیه اقلام با ارزش زمان تملک باید در دفاتر ثبت شده و در صورتهای مالی در نظر گرفته شوند . به عبارت دیگر منظور از بهای تمام شده هر دارایی ، عبارت است از ارزش مبادله‌ای نقدی آن در تاریخ تحصیل آن دارایی . پرداخت‌های اضافی به صورت خریدهای نسیه  یامدت دار جزء بهای تمام شده دارایی به حساب نمی آیند .

   

  اصل تحقق درآمد

   

  اصل تحقق درآمد ، زمان حصول درآمد و ثبت آن در حسابها و صورتهای مالی را مشخص می کند . مطابق با این اصل درآمد زمانی حاصل می شود که دو شرط زیر را دارا باشد:

  1- معامله یا داد و ستدی شکل گرفته باشد .
  2 – پروسه ی حاصل شدن سود مراحل خود را کامل کرده باشد .
  تکمیل پروسه ی  حاصل شدن سود عبارت از تکمیل فروش یا آموزش انجام خدمت ، انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار ، دریافت وجه نقد یا مطمئن شدن از دریافت وجه نقد در آینده است .

  برطبق اصل تحقق درآمد مبالغی که به عنوان پییش درآمد از مشتری دریافت شده است نباید به عنوان درآمد منظور شود زیرا فرآیند کسب سود هنوز کامل نیست .

   

  اصل افشای کامل حقایق

   

  این اصل  به این معنا است که کلیه حقایق با اهمیتی که در رابطه با صورت های مالی  و نتایج حاصل از فعالیت های آن وجود دارد ، باید به شکل مناسبی  افشاء گردد ، ودر اختیار استفاده کنندگان از صورتهای مالی قرارگیرد .

  اصل قابل اعتماد بودن:

  قابل اعتماد بودن ایجاب می کند که اطلاعات  نوشته شده در گزارشات وصورتهای مالی صحیح باشند ، قابل تائید و تصویب باشند و کامل و جامع باشند .

   

  اصل قابلیت مقایسه

   

  امکان مقایسه ی اطلاعات حسابداری نتایج سودمندی در اختیار مدیران و شرکت ها قرار می دهد بر این اساس اطلاعات حسابداری هم باید قابلیت مقایسه با یکدیگر در طی دوره های مختلف مالی را داشته باشند و هم قابلیت مقایسه با اطلاعات موسسات مشابه را دارا باشند .

   

   

  مشاوره نوشتن پروپوزال و مشاوره آموزش انجام پروژه کارشناسی ارشد حسابداری

  • مشاوره در نگارش پروژه مقاله کلاسی
  • مشاوره در نگارش پروژه ترجمه مقاله لاتین
  • مشاوره در نگارش پروژه در زمینه حسابداری
  • مشاوره در نگارش پروژه در زمینه حسابرسی

   

  مشاوره نوشتن پروپوزال و مشاوره آموزش انجام پروژه حسابداری و حسابرسی

  1. حاکمیت شرکتی

  2. افشا و شفافیت

  3. سرمایه گذاری وکارآیی سرمایه گذاری

  4. ریسک و انواع آن

  5. مدیریت سود

  6. گزارشگری مالی

  7. مسئولیت اجتماعی

  8. کیفیت سود

  9. نقدینگی و نقدشوندگی

  10. بازده سهام

  11. عملکرد مالی

  12. سرمایه فکری

  13. و غیره

  • پروژه جمع آوری داده ها شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس تهران
  • امکان جمع آوری داده ها مربوط به شرکتهای پذیرفته شده در بورس کشورهای خارجی
  • ترجمه متون تخصصی

  فهرست موضوع پروژه کارشناسی ارشد حسابداری

   

  چند موضوع جهت انجام پایان نامه حسابداری:

  مدیریت سود – جریان های نقدی و آزاد – سرمایه گذاری و کارآیی سرمایه گذاری – محدودیت مالی – بازده سهام – محافظه کاری – بحران مالی و صندوق سرمایه گذاری – دارایی های مشهود و نامشهود – بازده آتی سهام – ریسک شرکت – ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک – عدم تقارن اطلاعاتی – بازده غیر عادی – عملکرد شرکت – ساختار مدیریت – ساختار سرمایه – اقلام تعهدی – سودآوری – حساسیت جریان های نقدی – سرمایه فکری – مسئولیت اجتماعی – سود تقسیمی – ارزش شرکت.

  شاخص نقدینگی – مدیریت دارایی – بدهی – اندازه شرکت – مدیریت سرمایه در گردش – وجوه نقد نگهداری شده – سرمایه انسانی – سرمایه فکری – کیفیت سود – تغییر حسابرس – گزارشگری مالی– افشای داوطلبانه – کیفیت افشا – حاکمیت شرکتی – دوره تصدی حسابرس – اندازه حسابرسی – پیش بینی سود – اجتناب از مالیات – ریسک اعتباری – ریسک ورشکستگی – هزینه سرمایه – هزینه نمایندگی – ریسک سقوط قیمت سهام – ریسک کوتاه مدت – کارآیی هیئت مدیره – اهرم مالی – قیمت سهام – ویژگیهای حسابرسی – حق الزحمه حسابرسی – همزمانی قیمت سهام – نوسانات قیمت سهام – نوسانات بازده سهام – پایداری سود – ویژگی های شرکت – کمیته حسابرسی – مربوط بودن سود ، مربوط بودن ارزش دفتری – نقدشوندگی سهام

  حسابداری (Accounting)

  حسابداری شامل جمع آوری، سازماندهی و ارائه اطلاعات مالی برای تصمیم گیری موثر می باشد. این برنامه دانشجویان را برای حسابداری، امور مالی شرکت ها و سیاست های تجاری تربیت می کند. حسابداری نقش مهمی در عملکرد درست هر سازمان ایفا می کند. در واقع، توسعه هر کسب و کاری تنها زمانی امکان پذیر است که تمام معاملات کسب و کار را با روشی صحیح ثبت و تجزیه و تحلیل نماییم. در موارد زیر از حسابداری استفاده می شود: ۱٫ اجتناب از محدودیت حفظ قدرت؛ ۲٫ رعایت مقررات قانونی؛ ۳٫ تعیین سود و زیان کسب و کار؛ ۴٫ تعیین وضعیت مالی کسب و کار؛ ۵٫ ارزیابی مالیات؛ ۶٫ آگاهی از بدهکاران و بستانکاران؛ ۷٫ تعیین قیمت فروش کسب و کار؛ ۸٫ شواهد در دادگاه؛ ۹٫ کمک در تصمیم گیری های مدیریتی؛ ۱۰٫ توسعه ملت؛

  حسابرسی (Auditing)

  حسابرسان به طور کامل آموزش می بینند تا زمینه های مورد نیاز برای بهبود، خطرات بالقوه و حوادث رفتارهای غیر اخلاقی را در زمینه تخصصی خود مشخص کنند. در میان طیف وسیعی از مسائلی که حسابرس بررسی می کند، می توان به سیاست های منابع انسانی، روش های عملیاتی، سیاست های کیفیت و ایمنی و، البته، ممیزی حسابداری اشاره نمود.

  حسابداری مديريت (Management Accounting)

  فرآیند تهیه گزارش های مدیریتی و حساب هایی که اطلاعات مالی و آماری دقیق و به موقع را که مدیران برای تصمیم گیری های روزمره و کوتاه مدت درخواست می کنند، ارائه می دهد. حسابداری مدیریت، ترکیبی از حسابداری، امور  مالی و مدیریت با مهارت ها و تکنیک های کسب و کار است تا شما بتوانید، ارزش واقعی به هر سازمان ببخشید. حسابداران مدیریت، واجد کار در سراسر کسب و کار ها هستند، نه فقط در امور مالی، بلکه در مشاوره به مدیران برای پیامدهای مالی صمیمات بزرگ، استراتژی کسب و کار و نظارت بر ریسک. موارد استفاده حسابرسی مدیریت شامل این موارد است: ۱٫نگهداری سوابق که خود شامل نگهداری سوابق معاملات تجاری، اندازه گیری نتایج تغییرات مالی، طراحی اثرات مالی معاملات آینده، تهیه گزارش های داخلی در فرمت کاربر پسند. ۲٫ برنامه ریزی و کنترل که خود شامل: جمع آوری نقدینگی، کنترل سهام، کنترل هزینه ها، هماهنگی و نظارت بر استراتژی / عملکرد، نظارت بر ناخالصی ها. ۳٫تصمیم گیری که خود شامل استفاده از اطلاعات هزینه برای قیمت گذاری، سرمایه گذاری و بازاریابی، ارزیابی سودآوری بازار و محصول، ارزیابی تأثیر مالی استراتژی ها و برنامه ها می شود.

  دروس پایه رشته حسابداری

  درس های مربوط به رشته حسابداری

  :

  روانشناسی عمومی، جامعه شناسی، اصول علم اقتصاد، ریاضیات کاربردی، آمار کاربردی، مبانی کاربرد کامپیوتر، پژوهش و عملیات، مدیریت تولید، حقوق بازرگانی، پول و ارز بانکداری، مبانی سازمان مدیریت، توسعه اقتصادی، مالیه عمومی، روش تحقیق.

  دروس اصلی و تخصصی رشته حسابداری:

  اصول حسابداری، حسابداری میانه، حسابداری پیشرفته، حسابداری صنعتی، حسابرسی، حسابداری مالیاتی، اصول و تنظیم و کنترل بودجه، انجام پایان نامه مدیرت مالی، مباحث جاری حسابداری، متون حسابداری.

  نرم افزارهای رشته حسابداری

  مهمترین نرم افزارهای رشته حسابداری عبارتند از: نرم افزار spss،نرم افزارeviews، و…

   

  نحوه تدوین پروپوزال حسابداری :

  آیتم های یک پروپوزال: موضوع تحقیق ، بیان مسئله ، پیشینه تحقیق ، فرضیات ، مدل تحقیق ، متغیرهای تحقیق ، روش تحقیق ، دوره تحقیق ، جامعه آماری ، ابزار جمع آوری داده ها ، منابع فارسی ولاتین .

  ۶۰ درصد از آیتم های اصلی یک پروپوزال از مقاله اصلی بوده که باید ترجمه شود  ، ۴۰ درصد از موارد زیر تشکیل خواهد شد :

  ۱- مقالات انگلیسی که به موضوع درخواستی مرتبط است و در سه سال اخیر منتشر شده است .

  ۲- مقالات فارسی که به موضوع درخواستی مرتبط است و در سه سال اخیر منتشر شده است .

  ۳- تعریف متغیرهای مفهومی تحقیق از فرهنگ لغت حسابداری استفاده شده است .

  روش تحقیق در انجام پایان نامه حسابداری:

  ۱- تاریخی  ۲- توصیفی   ۳- همبستگی   ۴- علی ( پس رویدادی )   ۵-تجربی (آزمایشی)

  که تقریبا ۹۰ درصد از پایان نامه های انجام شده در کشور از چهار نوع اول :تاریخی – توصیفی – همبستگی – و پس رویدادی می باشند.

  قلمرو مکانی در بیشتر پایان نامه های حسابداری انجام شده بود : شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .

  روش آماری : با توجه به اینکه بیشتر قلمرو زمانی (حداقل ۵ سال وحدکاثر ۱۴ سال ) و فلمرو مکانی تحقیقات حسابداری در میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود ، روش آماری پانل دیتا – Panel- Data است .

   

  نحوه فازبندی انجام پایان نامه حسابداری در دکتر تحقیق

  نحوه انجام پایان نامه در دو فاز :

  فاز اول ( شامل : فصل اول – دوم – سوم )

  فاز دوم ( فصل چهارم – پنجم – ضمائم وپیوست ها – منابع فارسی ولاتین – چکیده فارسی ولاتین – فایل اکسل داده ها ) است .

  انجام پایان نامه در سه فاز :

  فاز اول : ( شامل: فصل اول – دوم )

  فاز دوم : ( شامل: فصل سوم )

  فاز سوم : ( فصل چهارم – پنجم – ضمائم و پیوست ها – منابع فارسی ولاتین – چکیده فارسی ولاتین – فایل اکسل داده ها ) است

  نحوه تدوین یک مقاله علمی  پژوهشی حسابداری:

  آیتم های زیر به عنوان ۱۲ آیتم اصلی یک مقاله معتبر :

  1. موضوع تحقیق
  2. بیان مسئله
  3. پیشینه تحقیق
  4. فرضیات
  5. مدل تحقیق
  6. متغیرهای تحقیق
  7. روش تحقیق
  8. جامعه آماری
  9. ابزار جمع آوری داده ها
  10. تحلیل آماری
  11. نتیجه گیری
  12. منابع فارسی ولاتین

  مقاله علمی ترویجی حسابداری نیاز به ۱۲ آیتم نیست ، فقط ادبیات و نتیجه گیری و منابع فارسی ولاتین ضروری است . ونیازی به تحلیل آماری ، فرضیات – مدل – متغیرها – جامعه آماری –تجزیه وتحلیل ندارد .

  ۲۰ – ۳۰ درصد از محتوی مقاله از مقاله اصلی بوده است ، وبقیه مطالب باید از مقالات انگلیسی و فارسی بوده

   


  [1]Simon

  [2]Sun

  [3]Dimitropoulos et al.

  [4]Tan

  [5]Gjerde

  [6]Gill, Amarjit S. and Biger, Nahum

  [7]Hamdan

  [8]Kravet

  [9]Iatridis

  [10]Chi et al.

  [11]LaFond and Watts

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Comments

 • (no comments)

Post Comments

This free website is created and hosted by Website.com's Site Builder.