ثبت سفارش تلگرامی

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

 drtahqiq  آموزش انجام پایان نامه موسسه چاپ مقاله 

 •  

  ترجمه و آموزش نگارش رساله|

  نمونه ترجمه و آموزش نگارش پایان نامه

  نمونه یک ترجمه و استخراج مطلب برای نوشتن پایان نامه از فارسی به انگلیسی در زیر آورده شده است

  جهت ثبت سفارش پروپوزال و رساله ارشد و دکتری به تلگرام ما مراجعه کنید

  امروزه موسسات مالی جزو مهمترین نهادها و بنیانهاي اقتصادي هر کشوري بشمار آمده که رشد و شکوفایی اقتصاد کشور در گرو رشد و توسعه دانش آنها می باشد و بانکها به عنوان ارکان اصلی موسسات مالی وظایف مهمی را در اقتصاد به عهده دارند. اما در جوامع توسعه نیافته به دلیل عدم توسعه کافی سایر بازارهاي پولی و مالی بانک ها نقش اول را در تامین مالی برنامه هاي میان مدت و بلند مدت اقتصادي این کشورها دارند. بنابراین به کارگیري معیارهاي مناسب براي ارزیابی کارایی بانکها بسیار ضروري به نظر می رسد. انجام پایان نامه در این پژوهش، به منظور بررسی کارایی فنی به روش تحلیل پوششی داده (DEA) به کمک عوامل زیر:

   الف(ورودیها شامل - 1 هزینه های پرسنلی-2  هزینه های اداری و استهلاک،- 3 مطالبات معوق

   ب(  خروجی ها شامل1 - سپرده قرض الحسنه - 2 سپرده کوتاه مدت و 3- سپرده بلند مدت هر شعبه اقدام شده است.

   

  Today,

  financial institutions are considered among the most important institutions and economic foundations of every country, which the country's growth and prosperity depend on their growth and development and the banks as the main components of the financial institutions are involved of the important tasks in the economy.

  But in undeveloped countries, due to lack of adequate development of other banks monetary and financial markets plays leading role in the financing of medium-term and long-term plans of the economy these countries. Therefore, by applying of appropriate measures seems necessary to assess the banks performance. In this study, in order to evaluate the technical performance with data envelopment analysis (DEA) with the help of the following factors:

  A) The inputs are including of: 1-Personnel costs, 2- Administrative costs and depreciation, 3- Delayed loans.

  The outputs are including of: 1- Deposit loans - 2 Short-term deposits, 3- Long-term deposit of every branch...

Comments

 • (no comments)

Post Comments

This free website is created and hosted by Website.com's Site Builder.

500s of Templates. No coding needed.Get started now This site was created with the website.com website builder. Create your own website