ثبت سفارش تلگرامی

انجام پایان نامه دکتری

 drtahqiq  آموزش انجام پایان نامه موسسه چاپ مقاله 

 •  

  نمونه پرسشنامه الگوی موفقيت مديريت ارتباط با مشتری درشرکتهای نوپا با توجه به نقش شبكه های اجتماعي

  پرسشنامه crm  شرکتهای نوپا با توجه به نقش شبكه های اجتماعي

  پاسخ دهنده گرامی پرسشنامه حاضر در راستای انجام پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان طراحي الگوی موفقيت مديريت ارتباط با مشتری درشرکتهای نوپا با توجه به نقش شبكه های اجتماعي می باشد. اظهار نظر شما در خصوص پرسشنامه مذکور می تواند ما را در کسب نتایج عینی تر و دقیق تر یاری رساند. پیشاپیش از همکاری شما کمال تشکر و قدردانی به عمل می آید.

  با تشکر

  فراگیری شبکه های اجتماعی

  کاملا مخالفم

  مخالفم

  نظری ندارم

  موافقم

  کاملا موافقم

  پرسشنامه

  ردیف

   

   

   

   

   

  وقتی من درباره ی پیام های شبکه های اجتماعی به دیگران می گویم، همه ی جزئیات را بازگو می کنم.

  1

   

   

   

   

   

  احساسغرورمیکنموقتیکهبهدیگرانمیگویمکهمندرشبکههایاجتماعیعضوهستم.

  2

   

   

   

   

   

  من هیچ فرصتی را از دست نمی دهم که به دیگران درباره ی پیام های شبکه های اجتماعیمورد نظرم توضیح بدهم.

  3

   

   

   

   

   

  من ویژگی های خوب پیام های شبکه های اجتماعی را می گویم.

  4

   

   

   

   

   

  من پیام های شبکه های اجتماعی مورد علاقه خودم را به دوستانی که علاقمند به آن ها هستند، توصیه می کنم.

  5

   

   

   

   

   

  • ارتباطات کلامی شبکه های اجتماعی

   

  کاملا مخالفم

  مخالفم

  نظری ندارم

  موافقم

  کاملا موافقم

  پرسشنامه

  ردیف

   

   

   

   

   

  منپیامهایشبکههایاجتماعیرابهخوبیمیفهمم.

  1

   

   

   

   

   

  منمیتوانمبهسرعتپیامهایشبکههایاجتماعیرابفهمم.

  2

   

   

   

   

   

  فهمیدنپیامهایشبکههایاجتماعیآساناست.

  3

   

   

   

   

   

  پیامهایشبکههایاجتماعیرابسیارشفافگرفتم.

  4

   

   

   

   

   

  پیامهایشبکههایاجتماعیخیلیآشنامیباشند.

  5

   

   

  خدمات اینترنتی

  کاملا مخالفم

  مخالفم

  نظری ندارم

  موافقم

  کاملا موافقم

  پرسشنامه

  ردیف

   

   

   

   

   

  اطلاع از اكثر خدمات اين شرکت را مي توان از طريق گوشي موبايل خود نيز دريافت نمود.

  1

   

   

   

   

   

  اين شرکت نسبت به ساير شرکت ها، در خصوص اطلاع عموم از خدمات الكترونيك خود، هزينه بيشتري را صرف مي نمايد.

  2

   

   

   

   

   

  خدمات الكترونيك اين شرکت بسيار شفاف تر و قابل فهم تر از ساير شرکت ها اطلاع رساني مي گردد.

  3

   

   

   

   

   

  برخي از خدمات الكترونيك ارائه شده توسط اين شرکت منحصر به فرد بوده و در هيچ شرکت ديگري ارائه نمي شود.

  4

   

   

   

   

   

  معمولاهيچوقتاستفادهازسامانههاياينترنتيشرکت (درمقايسهباسايرشرکتها)  بامشكلموجهنميشود.

  7

   

   

   

  حمایت از مشتریان

  کاملا مخالفم

  مخالفم

  نظری ندارم

  موافقم

  کاملا موافقم

  پرسشنامه

  ردیف

   

   

   

   

   

  من از تصمیمم برای خرید محصول از این شرکتراضی هستم.

  1

   

   

   

   

   

  از خرید محصول از این شرکت خوشحال هستم.

  2

   

   

   

   

   

  من اعتقاد دارم که، در خرید محصول از این شرکت، من کار درستی را انجام دادم. 

  3

   

   

   

   

   

  من احساس می کنم که برند این شرکت نیازهای مرا تامین می کند.

  4

   

   

   

  حمایت از بازار

   

  کاملا مخالفم

  مخالفم

  نظری ندارم

  موافقم

  کاملا موافقم

  پرسشنامه

  ردیف

   

   

   

   

   

  این شرکت به صورت جهت دار در بازار عمل می کند.

  1

   

   

   

   

   

  این شرکتدر بازار به مشتریانش القا می کند که می توانند.

  2

   

   

   

   

   

  مشتران این شرکت در بازار یک حس قوی نسبت به برند این شرکتدارند. 

  3

   

   

   

   

   

  برند این شرکتیک برند عاطفی است.

  4

   

   

   

   

   

  این شرکتاحساسات و تمایلات را به بازار القا می کند.

  5

   

   

   

   

   

  این شرکتسعی می کند تا مشتریان را در بازار در حالت خاص قرار گیرند.

  6

   

   

   

   

   

  این شرکتیک استاندارد قابل قبول از کیفیت را در بازار ارائه میدهد.

  7

Comments

 • (no comments)

Post Comments

This free website is created and hosted by Website.com's Site Builder.