ثبت سفارش تلگرامی

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

 drtahqiq  آموزش انجام پایان نامه موسسه چاپ مقاله 

 •  

  رساله مدیریت مالی: خوشه بندی قیمت بیت کوین و رابطه آن با افزایش قیمت

  ایده پایان نامه مالی در حدوزه مطالعاتی بیت کوین

  نکات برجسته

  • بررسی خوشه بندی قیمت در بیت کوین  

  • شواهدی معنادار از خوشه بندی قیمت با اعداد و ارقامی سرراست 

  • الگوی معناداری در درآمدها پس از سرراست 

  •  قیمت و حجم رابطه مثبت و معناداری با خوشه بندی قیمت دارند.

  • تایید فرضیه مذاکره ی هریس (1991) 

   

   

   

   

  کلیدواژگان: بیت کوین، خوشه بندی قیمت، ارز رمزپایه  ی دیجیتال

  آینده بیت کوین در سال 2019 

  1. مقدمه

  ارزهای رمز پایه ی دیجیتال به طور یکسان از سوی سرمایه گذاران و رسانه ها مورد توجه قرار گرفته اند، که می توان این مسئله را به ویژگیهای ابتکاری، شفافیت، سادگی و محبوبیت فزاینده نسبت داد. همانطور که کاتسیامپا (2017) اشاره می کند، بیت کوین محبوب ترین ارز رمزپایه است که 41 درصد از سرمایه گذاری تخمین زده شده روی ارز رمزپایه را به خود اختصاص می دهد.  با این حال، قیمت های بیت کوین هنوز به خوبی شناخته شده نیست. دویر (2015) دریافته که میانگین تغییرپذیری ماهانه بیت کوین از طلا و یا مجموعه ای از ارزهای خارجی بیشتر است و کمترین تغییرپذیری ماهانه برای بیت کوین کمتر از بیشترین تغییرپذیری ماهانه طلاه و ارزها است. بریر و همکاران (2015) نشان دادند که بیت کوین منافع متنوع چشمگیری را برای سرمایه گذاران فراهم می آورد، در حالیکه ارکهارت (2016) نشان می دهد که درآمد بیت کوین، از یک الگوی تصادفی تبعیت نمی کند. اخیرا، بالسیلار و همکاران (2017) نشان دادند که حجم بیت کوین می تواند درآمدها را به جز رژیمهای بازاری بیریش (سهام) و بولیش (سفته) پیش بینی کند، و اینکه حجم نمی تواند تغییرپذیری درآمدهای بیت کوین را پیش بینی کند.

  پدیده ای شناخته شده در ادبیات ، تحت عنوان خوشه بندی قیمت وجود دارد، که طبق آن قیمتها پیرامون برخی از ویژگیهای بازارها نظیر بازار ارز نقدی (اسپورانزتی و داتار، 2002؛ آهن و همکاران، 2005؛ میشل، 2001)، بازار سهام (هریس، 1999؛ آشیوغلو و همکاران، 2007؛ ایکن بری و وستون، 2008)، بازارهای کالا (بل و همکاران، 1985؛ نارایان و همکاران، 2011 الف؛ بهاراتی و همکاران، 2012) و حتی بازارهای شرط بندی (براون و یانگ، 2016)انباشته می شوند. چندین فرضیه های بالقوه در تلاش برای تشریح خوشه بندی قیمت، نظیر عدم قطعیت ناشی از نبود اطلاعات (گودهارت و کورسیو، 1991)، و فرضیه مذاکره که عنوان می کند سرمایه گذاران با مجموعه ي کوچکتری از اعداد صحيح جهت کمینه سازی فرایند مذاکره سروکار دارند (هریس، 1991) ارائه شده است. این مقاله نخستین انجام پایان نامه روی قیمتهای بیت کوین در حوزه خوشه بندی، منافع دادوستد چنین خوشه بندی و عوامل تعیین کننده خوشه بندی است.

   

  شکل 1: نمودار سری زمانی قیمت و حجم روزانه بیتستمپ. قیمت در محور y و حجم در محور x قرار دارد.

  جدول 1

  آمار توصیفی قیمت و درآمد بیتستمپ

   

  میانگین

  انحراف معیار

  بیشینه

  کمینه

  کشیدگی

  چولگی

  فراوانی

  قیمت

  383.0193

  305.3206

  1350.21

  4.87

  0.0974

  0.7624

  1823

  درآمد

  0.0031

  0.0472

  0.3375

  0.6639-

  32.1465

  1.9170-

  1822

   

  جدول 2

  خوشه بندی قیمت، XX به معنای تعداد ارقام از سمت راست علامت اعشاری است، freq به معنای فراوانی، % درصد فراوانی است، factor به معنای فراوانی تقسیم بر  فراوانی مورد انتظار و در اصل آزمونی برای توزیع یکنواخت است.

   

  *** به معنای معناداری در سطح 5 درصد برای X2است.

   

  1. داده ها و روش شناسی

  ما داده ها را از وبسایتwww.bitcoincharts.com گرد آوردیم که سوابقی کامل از مبادلات مختلف بیت کوین در بازارهای ارز مختلف ارائه می دهد. این داده ها شامل قیمتهای روزانه نهایی بیتستمپ از 1 می 2012 تا 30 آوریل 2017 است  و در نتیجه 5 سال از قیمتهای بیت کوین را در بر می گیرد. شکل 1 قیمتها و حجم بیت کوین در این دوره را نشان می دهد و ثابت می کند که قیمتهای بیت کوین تا قبل از سال 2013 نسبتا ثابت بوده اند. پس از این تاریخ، قیمتها به طور شگفت آوری رشد کردند که نشان دهنده توجه فزاینده سرمایه گذاران به بیت کوین است. 

  جدول 1 آمار توصیفی قیمتها و درآمدهای بیت کوین را نشان می دهد و ثابت می کند که قیمت بیشینه در نمونه ما، 1350.21 دلار و قیمت کمینه 4.87 دلار است. درآمدها نشان می دهد که متوسط درآمد مثبت بوده و انحراف معیار بزرگی داشته، در صورتیکه شواهدی نیز مبنی بر توزیع کشیده و چولگی منفی دیده می شود. خوشه بندی قیمت در اعداد صحیح بدین معنا است که ما علاقمند به دو عدد اعشار هستیم. در نتیجه قیمت 156.00 دلار یک عدد صحیح است، درحالیکه قیمت 156.01 یک عدد صحیح نیست. ما در کل روش داولینگ و همکاران (2016) را دنبال کردیم. آنها به بررسی موانع روانی در قیمتهای بازارهای انرژی پرداختند ولی ما روی خوشه بندی قیمت تمرکز داریم. نخست، یک آزمون خوشه بندی اختیار می کنیم که عبارت است از:

  f(M) = α + βDi + ε                                       (1)

  که درآن f (M) فراوانی مطلق اعداد در سمت راست علامت اعشاری، Di متغیر ساختگی که برای اعداد صحیح 1 و در غیر اینصورت 0 است. تحت فرض خنثی، βصفر خواهد بود در حالیکه وجود خوشه بندی منجر به فراوانی بالاتر مقادیر M در نقطه خوشه و در نتیجه بتای مثبت و معنادار خواهد شد. همچنین آزمون کشیدگی خوشه بندی را اجرا می کنیم تا دریابیم آیا شکل متفاوتی از توزیع فراوانی حول اعداد صحیح وجود دارد یا نه، به نحوی که 

  f (M) = μ + +δ1M + δ2M2 + ε                               (2)

  که در آن M مقادیر M رقم و M2جذر مقادیر آنها است. اگر توزیعی نرمال حول اعداد صحیح وجود داشته باشد پس ضریب δ2 باید مقداری برابر با صفر داشته باشد، در حالیکه حضور شکلهای ناهنجار عدد صحیح به واسطه δ2 معنادار منفی پیش بینی می شود و خوشه بندی قیمت بواسطه δ2 معنادار مثبت پیشنهاد می شود.

  تا به اینجا، تحلیل، خوشه بندی قیمت را می آزماید، اما فاقد نتایج در رابطه با داد و ستد است. به همین دلیل ما تاثیرات مشروط را همانطور که داولینگ و همکاران (2016) نشان دائمئ بررسی می کنیم. هدف اصلی بررسی واکنشهای متفاوت قیمتها بسته به شرایط مربوط به اعداد سرراست است. یعنی آیا بواسطه قیمتهای صعودی یا نزولی خوشه در یک عدد سرراست به دست می آید یا شرایط مرتبط دیگری روی واکنش تاثیر می گذارند. ما دو وجه مرتبط با روزهایی که خوشه بندی می کنند شناسایی کردیم. نخست خوشه ای را بررسی می کنیم که از طریق افت و خیز قیمتها بدست می آید. ثانیا به طور جداگانه روزهایی را قبل  و بعد از خوشه در اعداد سرراست بررسی می کنیم تا قیمتهای قبل و بعد از رفتار را دریابیم. ما چهار متغیر ساختگی ایجاد کردیم؛

  1. BDZn، یک متغیر ساختگی که برابر با 1 نسبت به n روز قبل از خوشه بواسطه قیمتهای نزولی
  2. BDZn، یک متغیر ساختگی که برابر با 1 نسبت به n روز قبل از خوشه بواسطه قیمتهای صعودی
  3. ADZn، یک متغیر ساختگی که برابر با 1 نسبت به n روز بعد از خوشه بواسطه قیمتهای نزولی
  4. ADZn، یک متغیر ساختگی که برابر با 1 نسبت به n روز بعد از خوشه بواسطه قیمتهای صعودی

   

   

  پ

  شکل 2- نمودار مقادیر M طبق فراوانی های مربوطه. مقادیر M دو رقمی هستند که بعد از علامت اعشار می آیند

  جدول 3- خوشه بندی. کشیدگی خوشه بندی، تاثیرات مشروط و عوامل تعیین کننده اعداد سرراست

   

  * به ترتیب نشان دهنده معناداری در 10%

  ** به ترتیب نشان دهنده معناداری در 5%

  *** به ترتیب نشان دهنده معناداری در 1%

  در هر مورد، n را    1, 2, 3, 4, 5 و روزها قرار می دهیم تا بتوانیم طول مدت هر اثر قیمتی را شناسایی کنیم. در نتیجه مدل رگرسیون عبارت است از:

   

  Rt= β0 + β1Rt−1 + β2BDBnt

  + β3BUBnt

  + β4ADBnt

  + β5AUBnt

  + εt(3)

  که در آن Rt1 درامد روزهای قبلی برای در نظر گرفتن همبستگی سریالی است. در نهایت عوامل تعیین کننده خوشه بندی قیمت را به تبعیت از نارایان و همکاران (2011ب) از طریق براورد مدل قیاس احتمالات بررسی می کنیم که در آن متغیر وابسته یک متغیر دو دویی است که وقتی خوشه قیمتها در اعداد صحیح است، مقدار 1 را به خود می گیرد. ما دو مدل را برآورد می کنیم، که در آن ابتدا رگرسیون حجم و قیمت روی خوشه بندی قیمت را اجرا کرده، در حالیکه در مدل دوم رگرسیون تغییرپذیری حجم و قیمت را در خوشه بندی بررسی می کنیم.

   

  1. نتایج تجربی

  شکل 2 توزیع قیمتها برای بیتستمپ را نشان می دهد که در آن شواهدی قوی از خوشه بندی در دو صفر وجود دارد که نشان می دهد خوشه بندی در اعداد سرراست صورت گرفته است. همچنین شواهدی کمتری در خوشه بندی حول 50 و 99 رقم یافتیم، با این وجود هیچ جایی خوشه بندی به بزرگی اعداد سرراست نیست. جهت تعیین کمیت این خوشه بندی، جدول 2 توزیع خوشه بندی برای 5 رقم محبوب و غیرمحبوب را نشان می دهد. می توان به وضوح دید که رقم 00 محبوب ترین ها هستند که 10.81% از قیمتها به دو صفر ختم می شوند. همچنین می توانیم ببینیم که ارقامی که پس از علامت اعشار به 50 یا 99 ختم می شوند در رده های دوم و سوم قرار دارند ولی در کلِ سری غیرمحبوب ها بین 4 تا 7 مرتبه دیده می شوند. همچنین عامل پیشنهاد شده توسط سونمانز (2006) را نشان دادیم که آزمونی ساده برای توزیع یکنواخت (فروانی حقیقی تقسیم بر فروانی مورد انتظار) و هر عددی بالاتر از 1 است که نشان دهنده خوشه بندی است. ما شواهدی آشکار از خوشه بندی در 00 بدست آوردیم، اما شواهدی از خوشه بندی در 99 و 50 نیز به دست آوردیم، که البته چندان قوی نبود. در ردیف آخر، x2 را برای توزیع یکنواخت محاسبه می کنیم و نشان می دهیم که یک توزیع یکنواخت با آماره معنادار  X2 به سادگی رد می شود. پنل A جدول 3 نتایج آزمون خوشه بندی و آزمون کشیدگی خوشه بندی را نشان می دهد و ما شواهدی مثبت و معنادار از خوشه بندی در اعداد سرراست به دست آوردیم، در حالیکه آزمون کشیدگی خوشه بندی ضریبی مثبت و معنادار را نشان می دهد که نشان دهنده خوشه بندی معنادار در اعداد سرراست است.

  در نتیجه تحلیل نشان داد که شواهدی قوی از خوشه بندی قیمتها در اعداد سرراست وجود دارد. در تلاشی برای بهره برداری از این نتیجه، واکنش قیمت را پس از اعداد سرراست بررسی کردیم و پنلB جدول 3 نشان داد که در 1، 2، 3، 5، 10 روز قبل از یک عدد سرراست ناشی از قیمتهای صعودی، درآمدها مثبت و به لحاظ اماری معنادار هستند. با این وجود هیچ نشانه معناداری از الگوی درآمدی پس از اعداد سرراست بدست نیاوردیم، اما شواهدی از واکنش منفی غیرمعنادارِ روز بعدی پس از اعداد سرراست وجود دارد. در نهایت در پنلC جدول 3، عوامل تعیین کننده بالقوه خوشه بندی را بررسی کردیم که دریافتیم قیمت و حجم رابطه ای مثبت و معنادار با خوشه بندی قیمت دارند که نشان می دهد قیمت و حجم داد و ستد بیت کوین افزایش یافته و نیز تعداد خوشه بندی در اعداد سرراست نیز با افزایش روبرو بوده است. در نتیجه نتایج ما شواهد بدست امده توسط ایکنبری و وستون (2008) و فرضیه مذاکره هریس (1991) را تایید می کند که نشان می دهند وقتی قیمتها و حجم افزایش می یابد، خوشه بندی هم افزایش می یابد.

   

  1. نتیجه گیری

  خوشه بندی قیمت در بسیاری از بازارهای مالی وجود دارد و این مقاله نخستین پژوهشی است که خوشه بندی قیمت بالقوه در بیت کوین را بررسی می کند. ما شواهدی معنادار از خوشه بندی قیمت پیرامون اعداد صحیح به دست آوردیم، که طبق آن بیش از 10 درصد از قیمتها به 00 بعد از علامت اعشار ختم می شوند. با این حال، قیمتها بعد از یک عدد سرراست هیچ الگوی قابل پیش بینی نشان نمی دهند و در نتیجه نمی توان از آن به عنوان راهبرد سرمایه گذاری بهره برد، اما دریافتیم که خوشه بندی در بیت کوین با فرضیه مذاکره هریس (1991) که عنوان می کند خوشه بندی قیمت به طور معناداری با قیمت و حجم رابطه دارد همخوانی دارد.

  اندروارکهارت

Comments

 • (no comments)

Post Comments

This free website is created and hosted by Website.com's Site Builder.