ثبت سفارش تلگرامی

انجام پایان نامه دکتری

 drtahqiq  آموزش انجام پایان نامه موسسه چاپ مقاله 

 •  

  تاثیر سرمایه انسانی و اجتماعی در مناطق ایرانشهر و خاش

  تاثیر سرمایه انسانی و اجتماعی 

  تاثیر سرمایه انسانی و اجتماعی  ایرانشهر و خاش:  براساس نتایج به دست آمده از مدل معادله یابی ساختاری، ضریب تأثیر استاندارد شده متغیر مکنون بین آموزش و توسعه یافتگی اقتصادی شهر ایرانشهر به مقدار 49/0است و برای مولفه های مهارت و بهداشت به ترتیب 0.56 و 0.55 می باشد و با توجه به ارقام ضرایب تاثیر در مورد دیگر مولفه ها نیز صادق می باشد.

  چاپ مقاله isi

  با توجه به محاسبات نرم افزار لیزرل 8.5،  آماره ی t محاسبه شده آن با مقدار برای رابطه آموزش، مهارت و بهداشت، روابط برون گروهی ، شعاع اعتماد، روابط اجتماعی و  مشارکت افراد در انجمن های داوطلبانه  با توسعه اقتصادی شهر ایرانشهر بزرگتر از مقدار بحرانی 96/1است؛ همچنین رابطه این متغیرها با توسعه اجتماعی شهر ایرانشهر بزرگتر از مقدار بحرانی 96/1و است. بنابراین فرضیه ی صفر علاوه بر سطح ۹۵٪ در سطح ۹۹٪ اطمینان نیز رد شده و فرضیه پذیرفته شده است و می توان گفت که ارتقاء سطح سرمایه انسانی  و رشد شاخص­های اجتماعی در میزان توسعه یافتگی اقتصادی و اجتماعی شهر ایرانشهر تا احتمال 99% تاثیر گذار است.

  جدول 3 : انجام پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه انسانی و اجتماعی بر توسعه اقتصادی و اجتماعی شهر ایرانشهر در روش بیشینه درست نمائی نرم افزار لیزرل، ( منبع: نویسنده، نرم افزار لیزرل 8.5 )

  آزمون سرمایه انسانی  با روش بیشینه درست نمائی

  ملاک

  پیش بین

  ضرایب تاثیر

  آماره t

  اثر مستقیم

  ملاک

  پیش بین

  ضرایب تاثیر

  آماره t

  اثر مستقیم

  آموزش

  توسعه اقتصادی

  0.49

  45/6

  0.47

  آموزش

  توسعه اجتماعی

  0.51

  34/7

  0.35

  مهارت

  توسعه اقتصادی

  0.56

  66/6

  0.45

  مهارت

  توسعه اجتماعی

  0.73

  45/8

  0.52

  بهداشت

  توسعه اقتصادی

  0.55

  28/7

  0.35

  بهداشت

  توسعه اجتماعی

  0.66

  57/7

  0.43

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  آزمون سرمایه اجتماعی با روش بیشینه درست نمائی

  ملاک

  پیش بین

  ضرایب تاثیر

  آماره t

  اثر مستقیم

  ملاک

  پیش بین

  ضرایب تاثیر

  آماره t

  اثر مستقیم

  برون گروهی 

  توسعه اقتصادی

  0.57

  77/6

  0.45

  برون گروهی 

  توسعه اجتماعی

  0.57

  34/6

  0.50

  شعاع اعتماد

  توسعه اقتصادی

  0.59

  36/7

  0.44

  شعاع اعتماد

  توسعه اجتماعی

  0.59

  89/7

  0.35

  روابط اجتماعی

  توسعه اقتصادی

  0.63

  44/7

  0.42

  روابط اجتماعی

  توسعه اجتماعی

  0.63

  12/7

  0.44

  مشارکت افراد در انجمن های داوطلبانه

  توسعه اقتصادی

  0.48

  89/7

  0.31

  مشارکت افراد در انجمن های داوطلبانه

  توسعه اجتماعی

  0.51

  12/8

  0.36

   

   

   

   

  شهر سراوان

  براساس نتایج به دست آمده از مدل معادله یابی ساختاری، ضریب تأثیر استاندارد شده متغیر مکنون بین آموزش و توسعه یافتگی اقتصادی شهر سراوان به مقدار 49/0است و برای مولفه های مهارت و بهداشت به ترتیب 0.46 و 0.54 می باشد و با توجه به ارقام ضرایب تاثیر در مورد دیگر مولفه ها نیز صادق می باشد.

  با توجه به محاسبات نرم افزار لیزرل 8.5،  آماره ی t محاسبه شده آن با مقدار برای رابطه آموزش، مهارت و بهداشت، روابط برون گروهی ، شعاع اعتماد، روابط اجتماعی و  مشارکت افراد در انجمن های داوطلبانه  با توسعه اقتصادی شهر سراوان بزرگتر از مقدار بحرانی 96/1است؛ همچنین رابطه این متغیرها با توسعه اجتماعی شهر سراوان بزرگتر از مقدار بحرانی 96/1و است. بنابراین فرضیه ی صفر علاوه بر سطح ۹۵٪ در سطح ۹۹٪ اطمینان نیز رد شده و فرضیه پذیرفته شده است و می توان گفت که ارتقاء سطح سرمایه انسانی  و رشد شاخص­های اجتماعی در میزان توسعه یافتگی اقتصادی و اجتماعی شهر سراوان تا احتمال 99% تاثیر گذار است.

  جدول - 4 : بررسی تاثیر سرمایه انسانی و اجتماعی بر توسعه اقتصادی و اجتماعی شهر سراوان در روش بیشینه درست نمائی نرم افزار لیزرل، ( منبع: نویسنده، نرم افزار لیزرل 8.5 )

  آزمون سرمایه انسانی  با روش بیشینه درست نمائی

  ملاک

  پیش بین

  ضرایب تاثیر

  آماره t

  اثر مستقیم

  ملاک

  پیش بین

  ضرایب تاثیر

  آماره t

  اثر مستقیم

  آموزش

  توسعه اقتصادی

  0.49

  35/6

  0.45

  آموزش

  توسعه اجتماعی

  0.41

  24/7

  0.34

  مهارت

  توسعه اقتصادی

  0.46

  86/6

  0.42

  مهارت

  توسعه اجتماعی

  0.63

  35/8

  0.51

  بهداشت

  توسعه اقتصادی

  0.54

  18/7

  0.33

  بهداشت

  توسعه اجتماعی

  0.69

  37/7

  0.42

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  آزمون سرمایه اجتماعی با روش بیشینه درست نمائی

  ملاک

  پیش بین

  ضرایب تاثیر

  آماره t

  اثر مستقیم

  ملاک

  پیش بین

  ضرایب تاثیر

  آماره t

  اثر مستقیم

  برون گروهی 

  توسعه اقتصادی

  0.56

  72/6

  0.42

  برون گروهی 

  توسعه اجتماعی

  0.55

  31/6

  0.50

  شعاع اعتماد

  توسعه اقتصادی

  0.57

  34/7

  0.43

  شعاع اعتماد

  توسعه اجتماعی

  0.56

  82/7

  0.36

  روابط اجتماعی

  توسعه اقتصادی

  0.61

  41/7

  0.47

  روابط اجتماعی

  توسعه اجتماعی

  0.68

  15/7

  0.40

  مشارکت افراد در انجمن های داوطلبانه

  توسعه اقتصادی

  0.47

  80/7

  0.36

  مشارکت افراد در انجمن های داوطلبانه

  توسعه اجتماعی

  0.53

  18/8

  0.39

   

   

   

   

  شهر خاش

  براساس نتایج به دست آمده از مدل معادله یابی ساختاری، ضریب تأثیر استاندارد شده متغیر مکنون بین آموزش و توسعه یافتگی  اقتصادی شهر خاش به مقدار 53/0است و برای مولفه های مهارت و بهداشت به ترتیب 0.58 و 0.63 می باشد و با توجه به ارقام ضرایب تاثیر در مورد دیگر مولفه ها نیز صادق می باشد.

  با توجه به محاسبات نرم افزار لیزرل 8.5،  آماره ی tمحاسبه شده آن با مقدار برای رابطه آموزش، مهارت و بهداشت، روابط برون گروهی ، شعاع اعتماد، روابط اجتماعی و  مشارکت افراد در انجمن های داوطلبانه  با توسعه اقتصادی شهر صبا شهر بزرگتر از مقدار بحرانی 96/1است؛ همچنین رابطه این متغیرها با توسعه اجتماعی شهر صبا شهر بزرگتر از مقدار بحرانی 96/1و است. بنابراین فرضیه ی صفر علاوه بر سطح ۹۵٪ در سطح ۹۹٪ اطمینان نیز رد شده و فرضیه پذیرفته شده است و می توان گفت که ارتقاء سطح سرمایه انسانی  و رشد شاخص­های اجتماعی در میزان توسعه یافتگی اقتصادی و اجتماعی شهر خاش تا احتمال 99% تاثیر گذار است.

  جدول 5 : بررسی تاثیر سرمایه انسانی و اجتماعی بر توسعه اقتصادی و اجتماعی شهر خاش در روش بیشینه درست نمائی نرم افزار لیزرل، ( منبع: نویسنده، نرم افزار لیزرل 8.5 )

  آزمون سرمایه انسانی  با روش بیشینه درست نمائی

  ملاک

  پیش بین

  ضرایب تاثیر

  آماره t

  اثر مستقیم

  ملاک

  پیش بین

  ضرایب تاثیر

  آماره t

  اثر مستقیم

  آموزش

  توسعه اقتصادی

  0.53

  37/6

  0.49

  آموزش

  توسعه اجتماعی

  0.53

  11/7

  0.37

  مهارت

  توسعه اقتصادی

  0.58

  33/6

  0.48

  مهارت

  توسعه اجتماعی

  0.70

  27/8

  0.50

  بهداشت

  توسعه اقتصادی

  0.63

  09/7

  0.38

  بهداشت

  توسعه اجتماعی

  0.62

  37/7

  0.44

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  آزمون سرمایه اجتماعی با روش بیشینه درست نمائی

  ملاک

  پیش بین

  ضرایب تاثیر

  آماره t

  اثر مستقیم

  ملاک

  پیش بین

  ضرایب تاثیر

  آماره t

  اثر مستقیم

  برون گروهی 

  توسعه اقتصادی

  0.52

  45/6

  0.42

  برون گروهی 

  توسعه اجتماعی

  0.51

  32/6

  0.59

  شعاع اعتماد

  توسعه اقتصادی

  0.58

  19/7

  0.48

  شعاع اعتماد

  توسعه اجتماعی

  0.56

  78/7

  0.36

  روابط اجتماعی

  توسعه اقتصادی

  0.59

  27/7

  0.46

  روابط اجتماعی

  توسعه اجتماعی

  0.59

  57/7

  0.44

  مشارکت افراد در انجمن های داوطلبانه

  توسعه اقتصادی

  0.43

  66/7

  0.37

  مشارکت افراد در انجمن های داوطلبانه

  توسعه اجتماعی

  0.45

  09/8

  0.39

   

   

   

  نتیجه گیری

  اهداف اصلی این پژوهش شامل تعیین رابطه سرمایه انسانی در منطقه آزاد چابهار با درجه توسعه یافتگی اقتصادی و اجتماعی شهرهای استان سیستان و بلوچستان و تعیین رابطه سرمایه اجتماعی با درجه توسعه یافتگی اقتصادی و اجتماعی شهرهای استان سیستان و بلوچستان می باشد که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.

  در فرآیند توسعه یک استان ، متغیرهای اجتماعی به خصوص سرمایه اجتماعی نقش کلیدی ایفا می کند، چرا که هیچ توسعه ی بدون مشارکت مردم، رضایتمندی و اعتماد اجتماعی محلی شکل نمی گیرد؛ به عبارت دیگر، سرمایه اجتماعی با ایجاد همبستگی در بین افراد به عنوان منبع کنش های اجتماعی در عرصه های مختل زندگی مطرح می شود و می تواند جامعه را در برخورد با مسائل تواناتر ساخته و کاه آن منجر به بروز مسائل و معضلات حاد اجتماعی می شود.

  همچنین  تاثیر انباشت سرمایه انسانی در رشد اقتصادي در نهایت بسیار گسترده می باشد و بیشتر تحقیقات انجام گرفته تاکید بر وجود یک ارتباط مستقیم، ما بین رشد وسرمایه انسانی دارند و مطالعاتی که قادر به تایید وجود روابط مذکور نبوده اند اشاره به تاثیر گذاري سرمایه ا نسانی بصورت غیر مستقیم و از طریق پیشرفت تکنولوژي دارند. در هر حال باید گفت که سرمایه انسانی یک متغیر سیاستی بسیار مهم می باشد.

Comments

 • (no comments)

Post Comments

This free website is created and hosted by Website.com's Site Builder.