ثبت سفارش تلگرامی

انجام پایان نامه دکتری

 drtahqiq  آموزش انجام پایان نامه موسسه چاپ مقاله 

 •  

  کنترل بسامد بار برای سیستم های توان - قدرت - برق

  موضوعات پایان نامه مهندسی برق- بسامد بار

  موضوعات پایان نامه مهندسی برق : کنترل بسامد بار (LFCLoad frequency control بصورت گسترده ای در شبکه های توان (انرژی) ، بمنظور حفظ بسامد سیستم و تبادل توان مابین حوزه ها (نواحی) توان چندگانه در درون طیف مجاز در نزدیکی مقادیر برنامه ریزی شده ، بکار گرفته شده اند. طرح های LFC مختلف در چهل سال گذشته مطرح شده که شامل رویکرد LFC مبتنی بر اشتقاق-انتگرال-متناسب (PID) ، طرح های LFC قدرتمند مبتنی بر منطق فازی ، تکنیک LFC اقتباسی در بازار انرژی ، چارچوب های LFC خودکار مبتنی بر شبکه عصبی ، و همچنین رویکرد نابرابری ماتریس خطی می باشند. ممکن است که یکی از چالش های اصلی و عمده برای طرح های LFC که ثبات و پایداری سیستم را به خطر می اندازد ، وجود تاخیرات ارتباطاتی بدلیل بکارگیری کانال های ارتباطی مابین مرکز کنترل و ایستگاه پایانه (بنام واحدهای پایانه از راه دور (RTU)) است.

   

  تاخیرات زمانی کوچک در کانال های ارتباطی عموما ، بدلیل آنکه تاثیرات آنها بروی ثبات و پایداری سیستم محدود شده ، نادیده گرفته شده اند. هرچند ، ظهور شبکه های اختصاصی تر ، بکارگیری کابل های فیبر نوری ، پروتوکل های انتقال ، حامل های خط توان (برق) و همچنین واحدهای اندازه گیری فازور (Phasor) وجود تاخیرات زمانی بزرگ در سیستم توان (برق) را ممکن می سازد. ادبیات (مراجع) مختلفی مسائل و مشکلات تاخیرات ارتباطاتی بزرگ در طیف 0.5-15 ثانیه - که ممکن است موجب تبعات عمده و اساسی بروی ثبات و پایداری سیستم شود - را گزارش نموده اند. از این رو ، تخمین بیشینه زمان تاخیر با اینکه ثبات سیستم توان (برق) حفظ نخواهد شد (مانند حاشیه تاخیر انجام پایان نامه دکتری) از اهمیت حیاتی برخوردار است.

   

  دو گونه روش تخمین حاشیه تاخیر (DME) در طرح LFC بکار گرفته شده ، که روش مستقیم دامنه - بسامد (FDDM) و روش غیر مستقیم دامنه - زمان (TDIM) می باشند. FDDM حاشیه تاخیر را بوسیله محاسبه (رایانش) ریشه نمادین خالص حیاتی (بحرانی) برابر (معادله) خصیصه سیستم تخمین می زند ، و مثال های FDDM ردیابی مقدارهای معین حیاتی (بحرانی) (CET) ، اعمال ریشه های خصیصه خوشه (CCRT) ، روش Schure-Cohn (اختصارا SCM) ، و روش زیر موقعیت Rekesius (اختصارا RSM) می باشند. این روش ها قادر به فراهم نمودن نتایج تحلیلی حاشیه تاخیر سیستم با مقادیر تعیین شده هستند.

Comments

 • (no comments)

Post Comments

This free website is created and hosted by Website.com's Site Builder.