ثبت سفارش تلگرامی

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

 drtahqiq  آموزش انجام پایان نامه موسسه چاپ مقاله 

 •  

  مقاله مسئولیت اجتماعی شرکت ها 2019

  مسئولیت اجتماعی شرکت ها

  مسئولیت اجتماعی شرکت ها  می تواند به عنوان مجموعه ای مشترک از وظایف و تعهدات قانونی و اخلاقی ---- ملی و بین المللی ---- برای سهامداران تعریف شود، که از تاثیر سازمان هایی که از طریق فعالیت و کار اجتماعی، مسائل محیط زیستی و حقوق بشر تولید می کنند نشات می گیرد . مسئولیت اجتماعی شرکت ها مستلزم شناختن شرکت ها و ادغام نگرانی های اجتماعی و زیست محیطی در عملیات آنهاست می باشد که منجر به شیوه های کارآفرینی می شود که این نگرانی ها را رفع می کند و روابط خود را با مخاطبان خود پیکربندی می کند (والر & دی لا کوستا، 2003).

  قبل از بحث در مورد چگونگی فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت ها که ممکن است ارزش موسسه بازرگانی را افزایش دهد، مهم است که مشخص شود کدام فعالیت ها  مسئولیت اجتماعی شرکت ها را شامل می شوند. انجمن جهانی کسب و کار برای توسعه پایدار (WBCSD) (2004)  مسئولیت اجتماعی شرکت ها را به عنوان تعهدی از یک کسب و کار برای کمک به توسعه پایدار، کار با کارکنان، خانواده های آنها، جامعه محلی و جامعه به طور کلی برای بهبود کیفیت زندگی آنها تعریف می کند. '' مانند سروایز و تامایو (2013)،

  پژوهش از تعریف وسیعتر مسئولیت اجتماعی شرکت ها برای انجام تجزیه و تحلیل ما استفاده می کند. ورود سهامداران در حوزه  تامین مالی مسئولیت اجتماعی شرکت ها بدون اختلاف نمی باشد. به گفته ی جنسن (2001)، یک سهامدار شخصی است که می تواند به طور بالقوه از تعامل با شرکت سود ببرد و همچنین شامل مسائلی مانند حقوق بشر، محیط زیست و جامعه می شود. یک بار دیگر، ما دیدگاه وسیعتری را برای تحقیقات خود انتخاب می کنیم، و فقط سهامداران اصلی را مورد تاکید قرار نمی دهیم (کسانی که مستقیما تحت تأثیرعملیات شرکت ها قرار می گیرند )، بلکه اشخاص فرعی را نیز مورد تاکید قرار می دهیم (فیلیپس و فریمن، 2003).

  چهار ایده کلیدی در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت ها وجود دارد.

  اول، مسئولیت اجتماعی شرکت ها مجموعه ای از تعهدات و وظایف قانونی و اخلاقی است (سروایز و  تامایو ، 2013؛ والر و  دی لا  کوستا،2003) دوم، مسئولیت اجتماعی شرکت ها شامل رفتارهای اخلاقی است و مربوط به اخلاقیات می شود ( والر و  دی لا  کوستا، 2003). سوم،  مسئولیت اجتماعی شرکت ها مستلزم پذیرش عواقب عملکرد شرکت در گروه های بیشتر در معرض خطر نسبت به سهامداران می باشد و اثربخشی سازمانی فراتر از هدف کلاسیک برای حداکثر رساندن سود می باشد (سروایز و  تامایو، 2013؛ WBCSD، 2004). چهارم، مسئولیت اجتماعی شرکت ها مربوط به زمینه های اجتماعی، کار، محیط زیست و حقوق بشر می باشد (سروایز و  تامایو، 2013؛  والر و  دی لا  کوستا

  ، 2003؛ WBCSD، 2004).

  مرجع

   

   

Comments

 • (no comments)

Post Comments

This free website is created and hosted by Website.com's Site Builder.