انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

 drtahqiq  آموزش انجام پایان نامه موسسه چاپ مقاله 

 •  

  لیست مجلات علمی پژوهشی مدیریت

  لیست مجلات علمی پژوهشی مدیریت - علمی ترویجی مدیریت

  لیست مجلات علمی پژوهشی مدیریت رشته های مدیریت مورد تایید وزارت علوم و فناوری، فهرست نشریات و مجلات علمی معتبر وزارتین در رشته مدیریت، مقالات علمی و پژوهشی ژورنال های داخلی رشته مدیریت، فهرست مجلات و نشریات علمی و ترویجی رشته های مدیریت، راهنمایی پذیرش اکسپت فوری و چاپ مقاله isi تضمینی  , مقاله علمی و پژوهشی مدیریت، پذیرش مقاله علمی و ترویجی مدیریت از انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

   

   

  ردیف
  عنوان
  صاحب امتیاز
  ارزیابی ۱۳۹۶
  ISSN
  نمایه
   
  آخرین شماره
  مشاهده
  ۱
  آینده پژوهی مدیریت
  دانشگاه آزاد اسلامی
    C (63)  
  1605-2749
  Others
  ۱۳۹۷/۱۰
   
   
   
   
  ۲
  اقتصاد و مدیریت شهری
  انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
    A (88)  
  2345-2870
  Others
  ۱۳۹۷/۱۲
   
   
   
   
  ۳
  اندیشه مدیریت راهبردی
  دانشگاه امام صادق (ع)
    B (76)  
  2645-3827
  Others
  ۱۳۹۷/۱۰
   
   
   
   
  ۴
  بررسی های حسابداری و حسابرسی
  دانشگاه تهران
    B (78)  
  1024-8161
  Others
  ۱۳۹۷/۱۰
   
   
   
   
  ۵
  برنامه ریزی و بودجه
  ریاست جمهوری
    C (60)  
  2251-9092
  2251-9106
  Others
  ۱۳۹۶/۰۳
   
   
   
   
  ۶
  بهبود مدیریت
  موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
    C (50)  
  2251-8991
  Others
  ۱۳۹۷/۱۰
   
   
   
   
  ۷
  بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید
  دانشگاه علم و صنعت ایران
    B (73)  
  2008-4870
  Others
  ۱۳۹۷/۱۰
   
   
   
   
  ۸
  پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
  دانشگاه خوارزمی
    B (78)  
  2252-0716
  Others
  ۱۳۹۷/۱۰
   
   
   
   
  ۹
  پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
  موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
    B (73)  
  1735-6652
  Others
  ۱۳۹۷/۱۰
   
   
   
   
  ۱۰
  پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش
  جهاد دانشگاهی
    D (49)  
  1735-5354
  Others
  ۱۳۹۷/۱۰
   
   
   
   
  ۱۱
  پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی
  دانشگاه پیام نور
    C (62)  
  2345-5551
  Others
  ۱۳۹۷/۱۰
   
   
   
   
  ۱۲
  پژوهش های مدیریت در ایران
  دانشگاه تربیت مدرس
    B (76)  
  2322-X200
  1221-1213
  Others
  ۱۳۹۷/۹
   
   
   
   
  ۱۳
  پژوهش های مدیریت راهبردی
  دانشگاه آزاد اسلامی
    C (57)  
  2228-5067
  Others
  ۱۳۹۷/۷
   
   
   
   
  ۱۴
  پژوهش های مدیریت عمومی
  دانشگاه سیستان و بلوچستان
    B (78)  
  2008-2959
  Others
  ۱۳۹۷/۱۰
   
   
   
   
  ۱۵
  پژوهش های مدیریت منابع انسانی
  دانشگاه جامع امام حسین
    B (70)  
  2008-8254
  Others
  ۱۳۹۷/۱۱
   
   
   
   
  ۱۶
  پژوهش های مدیریت منابع سازمانی
  دانشگاه تربیت مدرس
    B (70)  
  2228-6977
  Others
  ۱۳۹۷/۱۲
   
   
   
   
  ۱۷
  پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی
  دانشگاه بوعلی سینا
    B (70)  
  2345-4636
  Others
  ۱۳۹۷/۱۰
   
   
   
   
  ۱۸
  پژوهش های نوین در تصمیم گیری
  انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران
    B (76)  
  2476-6291
  Others
  ۱۳۹۷/۱۰
   
   
   
   
  ۱۹
  پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات
  پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
    A (86)  
  2251-8223
  2251-8231
  Scopus
  ۱۳۹۷/۱۲
   
   
   
   
  ۲۰
  پژوهشنامه مدیریت اجرایی
  دانشگاه مازندران
    A (85)  
  2008-6237
  2476-5287
  Others
  ۱۳۹۷/۷
   
   
   
   
  ۲۱
  پژوهشنامه مدیریت تحول
  دانشگاه فردوسی مشهد
    D (22)  
  2383-4064
  Others
  ۱۳۹۶/۶
   
   
   
   
  ۲۲
  پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز
  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
    B (75)  
  2251-6174
  Others
  ۱۳۹۷/۱۰
   
   
   
   
  ۲۳
  پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
  دانشگاه مازندران
    B (69)  
  2008-5397
  Others
  ۱۳۹۷/۱۰
   
   
   
   
  ۲۴
  تحقیقات مالی
  دانشگاه تهران
    B (76)  
  1024-8153
  2423-5377
  Others
  ۱۳۹۷/۱۰
   
   
   
   
  ۲۵
  توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی
  دانشگاه علوم انتظامی
    B (67)  
  1735-9384
  Others
  ۱۳۹۷/۱۰
   
   
   
   
  ۲۶
  چشم انداز مدیریت بازرگانی
  دانشگاه شهید بهشتی
    B (76)  
  2251-6050
  Others
  ۱۳۹۷/۰۶
   
   
   
   
  ۲۷
  چشم انداز مدیریت دولتی
  دانشگاه شهید بهشتی
    C (53)  
  2251-6069
  Others
  ۱۳۹۷/۰۶
   
   
   
   
  ۲۸
  چشم انداز مدیریت صنعتی
  دانشگاه شهید بهشتی
    B (73)  
  2645-4165
  Others
  ۱۳۹۷/۰۶
   
   
   
   
  ۲۹
  چشم انداز مدیریت مالی
  دانشگاه شهید بهشتی
    A (80)  
  2645-4637
  2645-4645
  Others
  ۱۳۹۷/۰۷
   
   
   
   
  ۳۰
  حسابداری مدیریت
  دانشگاه آزاد اسلامی
    B (79)  
  2228-5938
  2322-1321
  Others
  ۱۳۹۸/۱
   
   
   
   
  ۳۱
  حقوق اداری
  مرکز آموزش مدیریت دولتی
    A (81)  
  2383-1863
  Others
  ۱۳۹۷/۱۲
   
   
   
   
  ۳۲
  دانش پیشگیری و مدیریت بحران
  سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
    B (79)  
  2322-5955
  2538-1814
  Others
  ۱۳۹۸/۱
   
   
   
   
  ۳۳
  دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
  انجمن حسابداری مدیریت مالی ایران
    A (81)  
  2322-5785
  Others
  ۱۳۹۸/۱
   
   
   
   
  ۳۴
  راهبرد مدیریت مالی
  دانشگاه الزهرا (س)
    A (80)  
  2345-3214
  2538-1962
  Others
  ۱۳۹۸/۱
   
   
   
   
  ۳۵
  رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی
  انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
    B (72)  
  2423-3293
  Others
  ۱۳۹۷/۱۲
   
   
   
   
  ۳۶
  رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
  دانشگاه آزاد اسلامی
    A (86)  
  2008-6369
  2423-723X
  Others
  ۱۳۹۷/۱۰
   
   
   
   
  ۳۷
  علوم مدیریت ایران
  انجمن علوم مدیریت ایران
    B (65)  
   
  Others
  ۱۳۹۷/۴
   
   
   
   
  ۳۸
  فرآیند مدیریت و توسعه
  موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
    B (70)  
  1735-0719
  2252-0074
  Others
  ۱۳۹۷/۱۰
   
   
   
   
  ۳۹
  کاوش های مدیریت بازرگانی
  دانشگاه یزد
    B (69)  
  0142-008
  Others
  ۱۳۹۷/۱۰
   
   
   
   
  ۴۰
  مدیریت آب در کشاورزی
  انجمن آبیاری و زهکشی ایران
    D (14)  
   
  Others
  ۱۳۹۴/۰۷
   

   
   
  ۴۱
  مدیریت آب و آبیاری
  دانشگاه تهران
    B (68)  
  2251-6298
  2382-9931
  Others
  ۱۳۹۷/۱۰
   
   
   
   
  ۴۲
  مدیریت اراضی
  موسسه تحقیقات خاک و آب
    C (63)  
  2345-6205
  Others
  ۱۳۹۷/۱۰
   
   
   
   
  ۴۳
  مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
  دانشگاه پیام نور
    B (77)  
  2345-5578
  Others
  ۱۳۹۸/۱
   
   
   
   
  ۴۴
  مدیریت استاندارد و کیفیت
  موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
    C (58)  
  2345-3311
  Others
  ۱۳۹۷/۱۰
   
   
   
   
  ۴۵
  مدیریت اسلامی
  دانشگاه جامع امام حسین
    B (78)  
  2251-6980
  Others
  ۱۳۹۷/۱۰
   
   
   
   
  ۴۶
  مدیریت اطلاعات
  انجمن مدیریت اطلاعات ایران
    D (12)  
  1735-8418
  1735-8418
  Others
  ۱۳۹۷/۱۰
   
   
   
   
  ۴۷
  مدیریت بازرگانی
  دانشگاه تهران
    A (82)  
  2008-5907
  2423-5091
  Others
  ۱۳۹۸/۱
   
   
   
   
  ۴۸
  مدیریت بحران
  دانشگاه صنعتی مالک اشتر
    B (78)  
  2345-3915
  Others
  ۱۳۹۷/۱۰
   
   
   
   
  ۴۹
  مدیریت بر آموزش انتظامی
  ناجا
    B (68)  
  2383-0026
  Others
  ۱۳۹۷/۱۰
   
   
   
   
  ۵۰
  مدیریت برآموزش سازمان ها
  انجمن مدیریت آموزشی ایران
    B (78)  
  2322-1429
  Others

Comments

 • (no comments)

Post Comments

Free Website Created & Hosted with Website.com Website Builder

Create Yours

Create Free Website Now

Stunning Website Templates. Free Domain.
Create a free website with website.com website builder. Start My Website