ثبت سفارش تلگرامی

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

 drtahqiq  آموزش انجام پایان نامه موسسه چاپ مقاله 

 •  

  طراحی پایان نامه توانمندسازی زنجیره تامین پایدار

  انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری توانمندسازی scm

  انجام پایان نامه مدیریت زنجیره تامین ؛ سازمانهای امروزی فقط یک ابتکار عمل  درمدیریت زنجیره تامین نمی باشد, بلکه بایستی پیاده سازی آن ها نیز با موفقیت انجام شود. از ادبیات این گونه مشاهده شده است که، اجرای مدیریت زنجیره تامین  در سطح گسترده ایی منجر به کاهش هزینه های  زنجیره عرضه ، بهبود سطح خدمات به مشتریان، بهبود عملکرد سازمانی، افزایش اعتماد شرکا زنجیره عرضه ، ایجاد ارزش، افزایش درآمد، تمرکز بر صلاحیت های اصلی ، رسیدن و دستبابی به موفقیت و برتری از رقبا، و غیره میشود [1](چانه و همکاران، 2004).

   

  با این حال، چنین ابتکاری می تواند به یک شکست منجر شود مگر اینکه یکی از طرح  های مختلف توانمندسازهای مدیریت زنجیره تامین  آگاه باشد. انجام پایان نامه کارشناسی ارشد (thesis).

  طرح توانمند ساز های مدیریت زنجیره تامین به عنوان  یک فعالیت سازمانی به منظور افزایش بازده مدیریت زنجیره عرضه در یک سازمان می تواند تعریف  شود[2](فاوست و همکاران، 2008 انجام پایان نامه زنجیره تامین). این گروه از توانمندسازهای مدیریت زنجیره تامین  نقش مهمی در اجرای مدیریت زنجیره عرضه ایفا می  کنند یعنی، عوامل مرتبط با انسان، عوامل تکنولوژیکی، برنامه ریزی استراتژیک ، فرهنگ سازمان، شیوه های زنجیره تامین [3] و اندازه گیری عملکرد سازمانی (جدول 1؛ انجام پایان نامه زنجیره تامین).

  سازمان ها از اهمیت همه ی توانمندسازهای مدیریت زنجیره تامین  آگاه هستند ، اما به علت عدم پشتیبانی مدیریت ارشد، مقاومت برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات مهم، فقدان منابع، فقدان اطلاعات و زیرساخت های فن آوری ارتباطات [4]، اهداف نامشخص سازمانی، و غیره در اجرای آن کوتاهی می کنند[5] (پاگل و همکاران، 2005). در بخش بهترین موسسه انجام پایان نامه بیشتر بخوانید.

   

  منابع انسانی به عنوان یکی از توانمند سازهای حیاتی و بحرانی زنجیره تامین  در نظر گرفته شده اند که رفتار کارکنان  را در راستای فراهم ساختن منافع برای سازمان تحت تاثیر قرار میدهند [6](اردم و همکاران، 2003انجام پایان نامه دکتری زنجیره تامین).

  پشتیبانی ادبیات

  زیر ساخت های توانمد ساز های مدیریت زنجیره تامین

  توانمد ساز های مدیریت زنجیره تامین

  Fotopoulos and Psomas (2009),

  Mahapatra and Khan (2006), Zhang et al.

  (2000), Kanji and Wallace (2000), Antony

  et al. (2002), Samat et al. (2006), Lakhal

  et al. (2006)

  توانمندسازی کارکنان

  انگیزه کارکنان

  آموزش کارکنان

  کار تیمی و اعتماد در میان کارکنان

  مشارکت کارکنان

  منابع انسانی

  Antony et al. (2002), Brah et al. (2000),

  Sila et al. (2006), Lakhal et al. (2006),

  Khamalah and Lingaraj (2007), Singh et al.

  (2006a), Qu (2009), Ferrer et al. (2010),

  Alam (2010)

  به اشتراک گذاری  اطلاعات در میان شرکای SC

  اعتماد  از طریق  شرکا SC

  همکاری SC

  فرهنگ سازمانی

  Foogooa (2008), Maheshwari et al. (2010),

  Kamaruddin and Udin (2009),

  Ambrose et al. (2008), Gonzalez et al.

  (2010), Catt et al. (2008), Balocco et al.

  (2009), Perego et al. (2011), Doomun

  (2008), Bose et al. (2008), Gunasekaran

  and McGaughey (2002), Lu and

  Julian (2007)

  زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات

  آموزش های مربوط به فناوری اطلاعات

  فن آوری SC

  Antony et al. (2002), Brah et al. (2000),

  Sila et al. (2006), Singh et al. (2006b),

  Wright and Anthony (2011)

  حمایت مدیریت ارشد

  منابع مالی

  اتحاد استراتژیک

   

  برنامه ریزی استراتژیک

  Bernon et al. (2011), Jack et al. (2010),

  Kumar et al. (2009), ElTayeb et al. (2010),

  Nunes and Bennett (2010), Padma et al.

  (2008), Borade and Bansod (2010),

  Kauremaa et al. (2009), Tanskanen et al.

  (2009), Agndal and Nordin (2009), Wu

  and Park (2009), Whitten et al. (2010),

  Giunipero et al. (2005), Salaheldin (2005),

  Green Jr et al. (2011), Smart et al. (2010),

  Visich et al. (2009), Chung et al. (2008),

  Thakkar et al. (2008), Grant and

  Banomyong (2010), Childerhouse et al.

  (2011)

  فروشنده مدیریت موجودی

   ( jit)تولید به هنگام

  برون سپاری

  تدارکات شخص ثالث (3PL)

  فرکانس بالا

  شناسایی (RFID)

  لجستیک معکوس (RL)

  مدیریت زنجیره تامین سبز

  رویه های زنجیره تامین (SCPS)

  Singh et al. (2006b), Bhagwat and Sharma

  (2007), Kustin (2010)

  عملکرد عملیاتی

  رضایت مشتری

  عملکرد مالی

  اندازه گیری عملکرد سازمانی

   

   

   

  جدول 1 توانمند ساز های زنجیره تامین و پشتیبانی ادبیات برای انجام پایان نامه دکتری زنجیره تامین

  همچنین بخوانید؛ انجام پایان نامه کارشناسی ارشد با قیمت مناسب

           بحث داغ انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

  رقابت بدون توسعه مهارت ها و صلاحیت کارکنان نمی تواند به دست اید.

  توسعه مهارت های کارکنان می تواند با استفاده از: ارائه آموزش به کارکنان، حفظ  محیط کاری امن و دلپذیر ، رفتار  با همه کارکنان به صورت منصفانه و به طور مداوم، تشویق مشارکت از طریق کار های  تیمی، ارتباطات باز و احترام متقابل، و غیره به دست آید [7](پروز، 2010). این تعهد از طریق تمام تلاش کارکنان نسبت به سازمان ممکن است افزایش یابد. کارکنان متعهد تمایل بیشتر برای فداکاری شخصی برای سازمان خود دارند [8](چانگ و لی، 2006). علاوه بر این، کارکنان متعهد به احتمال زیاد  عاملی برای رسیدن به اهداف هستند [9](سنیک و وردییر، 2008؛ گوا و همکاران، 2010).

  در یک جامعه تکنولوژی محور، گرفتن به سرعت اطلاعات برای همه اعضای  زنجیره تامین مهم است. که فناوری اطلاعات و ارتباطات به اشتراک گذاری اطلاعات در میان شرکای آن را  در زمان واقعی و به صورت مکرر  ممکن ساخته است)[10] کامارودین و یودین، 2009).

  به اشتراک گذاری اطلاعا ت نه تنها منجر به تقویت روابط خریدار و عرضه کننده میشود بلکه زمان تاخیر  [11] تولید را کاهش می دهد [12](ژانگ و همکاران، 2000).

  اکثر سازمان ها  سپرده قابل توجهی را درساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات( ICT namely )سرمایه گذاری کرده اند یعنی، برنامه ریزی منابع سازمانی [13]، تبادل الکترونیکی داده ها[14]، مدیریت ارتباط با مشتری [15] و نرم افزار مدیریت زنجیره عرضه، که قادریه مشخص ساختن  دقیق ، زمان واقعی اطلاعات در مورد پیش بینی، موجودی، تحویل،کیفیت، و غیره  است[16](پترسون و همکاران، 2003انجام پایان نامه زنجیره تامین ).

  ساخت صرف زیر ساختارها نمی تواند به بهبود اشتراک گذاری اطلاعات ازطریق SC بپردازد. بسیاری از مدیران به همین سادگی تمایلی برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات با ارزش ندارند. تعداد کمی از مدیران به اطلاعات به عنوان یک قدرت نگاه می کنند، آنها اطلاعات مورد نیاز را ذخیره میکنند. عدم تمایل به اشتراک گذاشتن اطلاعات در واقع یک مانع بزرگی بر سر راه ادغام  زنجیره عرضه است [17](فاوست و همکاران، 2009).

   


  [1] (Chin et al., 2004)

   

   

  [2] (Fawcett et al., 2008)

  [3] Supply chain practices(scps)

  [4] ict

  [5] (Pagell et al., 2005)

  [6] (Erdem et al., 2003)

  [7] (Prowse and Prowse, 2010)

   

  [8] (Chang and Lee, 2006)

  [9] (Senik and Verdier, 2008; Kuo et al., 2010)

  [10] (Kamaruddin and Udin, 2009)

  [11] Lead time

  [12] (Zhang et al., 2000)

  [13] erp

  [14] edi

  [15] crm

  [16] (Patterson et al., 2003)

  [17] (Fawcett et al., 2009)

Comments

 • (no comments)

Post Comments

This free website is created and hosted by Website.com's Site Builder.